Z pieniędzy pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie mógł być sfinansowany np. dodatek zadaniowy, który dyrektor generalny może przyznać pracownikowi służby cywilnej. Taką możliwość przewiduje projekt zmiany wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowanych w POKL. Dodatek musi być jednak przyznany tylko i wyłącznie na zadania związane z realizowaniem programu, których pracownik nie ma w zakresie swoich obowiązków. Kwalifikowane mają być również wydatki związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy oraz wyceną wkładu niepieniężnego, a także amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uważa, że proponowane zmiany będą korzystne dla beneficjentów programu, ponieważ rozszerza katalog wydatków pokrywanych z unijnych dotacji.

Resort chce również zmienić definicję personelu. W przyszłości mają to być osoby zaangażowane w realizację zadań w ramach projektu. Dotychczas są to tylko zatrudnieni do realizacji projektu na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Ponadto mają zostać zmienione zasady kwalifikowania kosztów pośrednich rozliczanych w projektach. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie będzie obowiązku ich dokumentowania.

- To znacznie zmniejszy obciążenia dla beneficjentów - podkreśla Stanisław Krakowski.

Obecnie konsultowany projekt zmian wytycznych prawdopodobnie zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Uwagi do niego można zgłaszać tylko do 31 grudnia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada jednak, że do wszystkich projektów pilotażowych będą stosowane zasady obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu, czyli wytyczne z 9 lipca 2007 r.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl