Rodzice niepełnosprawnych uczniów dostaną od 170 zł do 370 zł na zakup podręczników. Wysokość kwoty jest uzależniona od tego, w której klasie uczą się ich dzieci.
W roku szkolnym 2010/11 będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna. Na jego realizację rząd przeznaczy ponad 103 mln zł. O dofinansowanie do zakupu podręczników będą mogli się ubiegać rodzice uczniów klas I – III szkoły podstawowej, II klasy gimnazjum oraz szkół artystycznych. Aby skorzystać z dofinansowania, dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie mogą przekraczać 351 zł (kwota kryterium dochodowego). Wysokość dofinansowania do kompletu podręczników wyniesie 170 zł bez względu na to, do której klasy uczęszcza dziecko oraz 310 zł, gdy jest w II klasie gimnazjum. Dodatkowo pomoc będą mogli otrzymać uczniowie z rodzin, których dochody przekraczają kryterium dochodowe. Liczba tych uczniów nie może jednak przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów w gminie objętych programem.
Ponadto rządowy program przewiduje dodatkową pomoc dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to m.in. dzieci słabo widzących i niesłyszących. Uczniowie ci będa mogli realizować tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego i korzystać z tych samych podręczników co pozostali uczniowie.
Wysokość dofinansowania wyniesie od 170 zł dla ucznia klas I – III, 200 zł dla ucznia klas IV – VI szkoły podstawowej. 310 zł dostanie rodzic, jeżeli dziecko uczy się w gimnazjum oraz 370 zł dla ucznia szkoły artystycznej. Udzielenie dofinansowania dla niepełnosprawnych uczniów jest niezależne od osiąganych dochodów. Ogółem pieniądze na wyprawkę otrzyma ponad 475 tys. uczniów. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do której będzie chodzić dziecko.