Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe. Nowelizacja zakłada, że podstawy wymiaru składek dla osób wykonujących prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub innej umowy zawartej na podstawie kodeksu cywilnego nie będą stanowiły przychody m.in. z nagród lub ekwiwalentów. Pracodawca nie będzie także musiał płacić składek np. od odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku. Do podstawy wymiaru składek nie będą też doliczone wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalent za nie wypłacany. Tak samo będą traktowane wydatki na pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników m.in. bonów uprawniających do posiłków oraz napojów bezalkoholowych. Takie rozwiązania są korzystne również dla firm zatrudniających osoby na podstawie umów cywilnych. Obniżają bowiem wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a tym samym koszty prowadzenia firmy.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez MPiPS to efekt wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt P 16/09) opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 31 poz. 167. Zgodnie z nim par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. TK wydał ten wyrok, odpowiadając na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach, który rozpatrywał odwołanie płatnika składek od decyzji ZUS. Organ rentowy kazał bowiem właścicielce firmy zapłacić zaległe składki za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia w latach 2000 – 2004. TK uznał, że nie ma podstaw do zróżnicowania zwolnień z płacenia składek ze względu na formę umowy.

Rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.