O dotacje na szkolenia dla pracowników administracji samorządowej mogą się ubiegać gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie, a także związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą także składać firmy szkoleniowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i jednostki naukowe.

Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom, które zgodnie z art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w ciągu trzech ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Nie można też otrzymać dotacji na organizację szkoleń kierowanych tylko do pracowników tych komórek organizacyjnych urzędów, które bezpośrednio zajmują się obsługą programów unijnych.

Dotacja nie tylko na szkolenia

Samorządy mogą otrzymać unijną dotację na organizację szkoleń, których celem jest podnoszenie jakości pracy urzędów administracji samorządowej, wdrażanie usprawnień zarządczych, wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych oraz centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego, a także poprawa jakości stanowionego prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Dofinansowana może być organizacja szkoleń ogólnych (czyli podnoszących sprawność wykonywania zadań, np. kursów informatycznych czy językowych), a także specjalistycznych, podnoszących merytoryczny zakres wiedzy pracowników, np. kurs dotyczący obsługi klienta czy kontroli i audytu. W ramach projektu urząd administracji samorządowej może skierować grupę swoich pracowników na studia podyplomowe.

Filary dobrego rządzenia

Gmina, powiat lub urząd marszałkowski, który ubiega się o dofinansowanie z UE, musi zadeklarować, że po zakończeniu projektu osiągnie co najmniej jeden rezultat w dwóch z trzech możliwych tzw. filarów dobrego rządzenia.