Pomoc materialna dla młodzieży szkolnej finansowana jest udzielana na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), przy czym:

● świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych) pozostaje nadal zadaniem wszystkich gmin właściwych dla miejsca zamieszkania uczniów,

● świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendiów szkolnych za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, stypendiów ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także stypendiów prezesa Rady Ministrów) jest nadal odpowiednio zadaniem dyrektorów szkół, a także zadaniem właściwych ministrów i prezesa Rady Ministrów.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym finansowana jest ze środków przekazywanych gminom na realizację tego zadania w formie dotacji celowej. Sprawę tę reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. nr 36, poz. 319).

Formy pomocy materialnej dla uczniów posiadające charakter motywacyjny, które:

● zgodnie z przepisami art. 90g ustawy o systemie oświaty pozostają w gestii dyrektorów szkół (stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia za osiągnięcia sportowe) – finansowane są ze środków uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, ewentualnie wspartych dochodami własnymi organów prowadzących szkoły,

● zgodnie z przepisami art. 90h, 90i oraz art. 90j ustawy o systemie oświaty pozostają w gestii właściwych naczelnych organów administracji rządowej (stypendia prezesa Rady Ministrów, stypendia ministra edukacji narodowej oraz stypendia ministra kultury i dziedzictwa narodowego), finansowane są za pośrednictwem organów dysponujących środkami planowanymi na ten cel we właściwych częściach budżetu państwa.

Środki o charakterze motywacyjnym, które uruchamiane są – za pośrednictwem wojewodów – są przekazywane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.

KW