U pracodawcy przyjętą praktyką jest, że pracownik po przyjściu do pracy podpisuje listę obecności. Co w przypadku, gdy zatrudniony nie złożył podpisu na takiej liście? Czy pracodawca ma możliwość zareagowania?
Nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy stanowi jedną z podstaw do zastosowania kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 par. 1 kodeksu pracy pracodawca w takiej sytuacji może zastosować karę upomnienia bądź nagany. Do szefa należy wybór właściwej kary. Upomnienie ma najlżejszy charakter.
Dla prawidłowego zastosowania kary porządkowej konieczne jest przestrzeganie właściwego trybu jej nakładania, opisanego w art. 109 i 110 kodeksu pracy. Przede wszystkim kary nie można nałożyć po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu porządku przez zatrudnionego. Kara nie może być również zastosowana po upływie trzech miesięcy od takiego naruszenia. Przed nałożeniem takiej kary trzeba także wysłuchać zatrudnionego.
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. W zawiadomieniu należy wskazać rodzaj zastosowanej kary oraz datę i rodzaj naruszenia, za które została ona nałożona. Pracownika należy również poinformować o prawie do zgłoszenia sprzeciwu w terminie siedmiu dni. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do jego akt osobowych.
W przypadku wniesienia sprzeciwu od zastosowanej kary pracodawca ma 14 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli pracownika reprezentuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca powinien uprzednio zapoznać się z jej stanowiskiem w tej sprawie. Gdy pracodawca nie uwzględni sprzeciwu, pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.
Po roku nienagannej pracy kara ulega zatarciu i informację o jej zastosowaniu usuwa się z akt osobowych pracownika.