Od stycznia 2010 roku osoby, które ubiegają się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nie muszą spełniać kryterium dochodowego. Gmina przyznaje je bez względu na wysokość dochodów osiąganych przez członków rodziny. W dalszym ciągu jednak opiekun, który chce otrzymywać to świadczenie, powinien spełniać pozostałe warunki określane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Komu przysługuje pomoc

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
● matce albo ojcu,

● innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny,

● opiekunowi faktycznemu dziecka (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest to osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Zatem podstawowym warunkiem przyznania wsparcia jest niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem:

● o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

● o znacznym stopniu niepełnosprawności.