Zabezpieczenie dzienników

Kompletnie nieuzasadnione są również obawy związane z utratą danych. Polityka bezpieczeństwa przechowywania danych w dziennikach elektronicznych – chodzi o zaawansowane systemy – gwarantuje m.in. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych oraz ich zapisywanie w kilku kopiach zlokalizowanych w bezpiecznych oraz różniących się lokalizacją centrach danych, oddalonych od siebie o setki kilometrów. Ewentualne zniszczenie jednego z serwerów nie powoduje utraty danych zapisanych gdzie indziej.

Patrząc na doświadczenia innych państw można przypuszczać, iż e-dzienniki upowszechnią się w Polsce w perspektywie kilku lat. Ma to związek z nieuchronnym procesem powstawania społeczeństwa informacyjnego. Jakkolwiek pod żadnym względem nie można rezygnować z ostrożności we wdrażaniu tych technologii, to nie powinniśmy również zamykać się na nie. Prawo jest do tego dostosowane, a przepisy obowiązujące w Polsce gwarantują bezpieczeństwo dzienników elektronicznych i sprzyjają rozwojowi tego rodzaju rozwiązań.

Zabezpieczenia w dzienniku elektronicznym

Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

● zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,

● zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych,

● zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,

● rejestrowania historii zmian i ich autorów.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2009 r. nr 116, poz. 977).

Marcin Kępka,
wykładowca Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej oraz rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych