STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy w Lutocinie z 22 grudnia 2009 r. podjęła uchwałę nr XXVI/143/09 w sprawie zatrudnienia kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Za podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44a ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

Z UZASADNIENIA

W ocenie wojewody przepis art. 44a ust. 1 pkt 1 nie reguluje najistotniejszej w uchwale sprawy – powołania kierownika samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej, lecz stanowi odpowiednio o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika. Z treści powołanych w podstawie uchwały przepisów nie wynika, że uprawnionym organem do powołania kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest rada gminy. Jak wskazał wojewoda, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutowinie jest gminą jednostką organizacyjną. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym zatrudnienie kierownika należy do kompetencji wójta. Równocześnie nie koliduje to z treścią art. 44a ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zdaniem wojewody użycie przez ustawodawcę sformułowania – podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej – nie oznacza żadnego organu, lecz jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest gmina reprezentowana przez wójta.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 19 stycznia 2010 r. LEX.C.0911-1/10