Radosław Kilar

radca prawny, prowadzi własną kancelarię w Złotowie

Jako pozwanego w sytuacji stosowania mobbingu przez wójta (burmistrza, prezydenta) wobec pracownika urzędu należy wskazać urząd gminy jako pracodawcę lub można pozwać solidarnie urząd gminy i wójta jako osobę fizyczną, gdy zachodzi zbieg odpowiedzialności pracodawcy. Przy czym odpowiedzialność urzędu gminy będzie opierała się na art. 943 k.p., a odpowiedzialność wójta jako osoby fizycznej będzie się opierała na podstawie art. 445 i art. 448 k.c. w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w tych przepisach. Solidarny charakter odpowiedzialności wójta i urzędu gminy wynika z art. 441 par. 1 k.c. Sprawcą mobbingu może być zarówno sam przełożony pracownika, jak i kolega z pracy niebędący przełożonym. Przy czym zgodnie z art. 943 k.p. pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Z powyższej normy wynika jego odpowiedzialność.

Pracodawcą dla pracownika urzędu gminy jest urząd gminy, a nie wójt. Należy tu wskazać, że w sprawach rozpoznawanych przez sądy pracy zdolność sądową mają również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące pracodawcą, takie jak urząd gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458).