Do końca maja firma musi przelać na odrębne konto pierwszą ratę pieniędzy gromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Z końcem maja mija termin, w którym pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) musi przelać na odrębne konto bankowe kwotę odpowiadającą 75 proc. tzw. odpisów podstawowych. Dokonuje się ich na rzecz pracowników zatrudnionych w warunkach normalnych, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze oraz młodocianych. Pozostała część oraz dobrowolne zwiększenia odpisu podstawowego na zatrudnionych niepełnosprawnych lub emerytów i rencistów musi być przelana do 30 września.

Odrębne konto

Pracodawca, który nie przestrzega tych terminów, musi liczyć się z karą grzywny, jeżeli wniosek w tej sprawie złożyła Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak nie wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tych terminów. Nie wszyscy powinni też zakładać odrębne konto. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) nie muszą tego robić pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, a podjęli decyzję o tworzeniu ZFŚS.

Liczba pracowników

ZFŚS jest obowiązkowo tworzony w firmach zatrudniających na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz w jednostkach budżetowych. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, który stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ubiegłym roku. W 2010 roku kwota odpisu podstawowego wynosi 1047 zł.