Nazwa: MBA w sektorze farmaceutycznym

Dane teleadresowe:
Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Świeradowska 43, sektor F, piętro II, p. 261
02-662 Warszawa
Tel. (+48) 22 54 35 322
Fax. (+48) 22 54 35 326

e-mail: podyplomowe_eiz@lazarski.edu.pl

Strona www: www.mbafarmacja.pl

Opis:Celem studium jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości rozwoju przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego w Polsce. W szczególności omawiane będą regulacje prawne, uwarunkowania ekonomiczne, a także procesy związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych służących ekspansji rynkowej.

Język wykładowy: język polski

Czas trwania: 500 h (max. 3 lata)

Studium podyplomowe przygotowuje absolwenta do świadczenia usług consultingowych oraz zarządzania w sektorze farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji w sukcesie rynkowym firmy. Studium kształtuje także praktyczne umiejętności takie jak: składanie wniosków refundacyjnych, czytanie raportów HTA, zarządzanie projektami badań klinicznych, opracowywanie programów ubezpieczeniowych, wykorzystanie wiedzy z zakresu reklamy produktów leczniczych i marketingu oraz zarządzanie bezpieczeństwem.

  Moduł podstawowy (min. 160 godz.):
 • • Ekonomia menedżerska
 • • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • • Zachowania organizacyjne
 • • Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji
 • • Zarządzanie marketingowe
 • • Prawo gospodarcze
 • • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • • Negocjacje
 • • Psychologia zachowań rynkowych
  Moduły specjalistyczne (do wyboru 4 z 5; każdy po ok. 60 godz.):
 1. Aspekty organizacyjno-prawne w sektorze farmaceutycznym,
 2. R&D w branży farmaceutycznej
 3. Ocena technologii medycznych. Refundacja
 4. Strategie marketingowe i sprzedażowe w branży farmaceutycznej. PR produktów leczniczych
 5. Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia
Moduł dyplomowy MBA (ok. 85 godz.):
Studium przypadku. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Realizacja Modułu podstawowego, min. czterech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz Modułu dyplomowego MBA, daje absolwentowi dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA w sektorze farmaceutycznym.

Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego z przedstawionych modułów. O przystąpieniu do szkolenia decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.

Kierownik studiów: Dr Rafał Zyśk

ZASADY REKRUTACJI:
 • • kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, magistra lub dyplom ukończenia studiów medycznych
 • • należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • • odbyć z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z kandydatem na studia MBA
ZASADY REKRUTACJI:
 • • kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych
 • • należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • • należy przedłożyć dowód wpłaty czesnego (za całość lub ratę)
 • • liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • • formularz zgłoszeniowy
 • • umowa
 • • CV
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • • kserokopia dowodu osobistego
 • • 2 fotografie
 • • kserokopia dowodu wniesionej opłaty za studia

OPŁATY ZA STUDIA:
 • • Czesne za cały program MBA w sektorze farmaceutycznym wynosi 27.800 zł (możliwość płatności w 6 ratach).
 • • Termin pierwszej wpłaty jest wyznaczony po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • • Niezależnie od kierunku studiów, absolwenci WSHIP otrzymują 20% zniżki
Terminy zgłoszeń: do 30 września 2010r.

Nazwa: MBA w ochronie zdrowia

Dane teleadresowe:
Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Świeradowska 43, sektor F, piętro II, p. 261
02-662 Warszawa
Tel. (+48) 22 54 35 322
Fax. (+48) 22 54 35 326

e-mail: podyplomowe_eiz@lazarski.edu.pl

Strona www: www.lazarski.pl

Opis:Program MBA w ochronie zdrowia skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania szpitalem, przychodnią, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłością za nadzór i restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej. Program zakłada realizację niezależnych modułów szkoleniowych, obejmujących kluczowe praktyczne aspekty procesu zarządzania w ochronie zdrowia.

Język wykładowy: język polski

Czas trwania: 500 h

Program studiów MBA to:
  Moduł podstawowy (min. 160 godz.):
 • • Ekonomia menedżerska
 • • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • • Zachowania organizacyjne
 • • Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji
 • • Zarządzanie marketingowe
 • • Prawo gospodarcze
 • • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • • Negocjacje
 • • Psychologia zachowań rynkowych
  Moduły specjalistyczne (do wyboru 3 z 5; każdy po 85 godz.):
 • • Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia,
 • • Modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej – dobre praktyki krajowe i międzynarodowe,
 • • Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia,
 • • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • • Metody i techniki menadżerskie w jednostkach ochrony zdrowia
Moduł dyplomowy MBA (ok. 85 godz.):
Studium przypadku - projektowanie restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, planowanie budowy szpitala, tworzenie planów strategiczno-marketingowych dla jednostek ochrony zdrowia, strategia zarządzania ochroną zdrowia w jednostce samorządowej. Wizyta studyjna w jednostce ochrony zdrowia. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego z przedstawionych modułów. O przystąpieniu do szkolenia decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.

Partner merytoryczny: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Wydawca Serwisu "Prawo i Zdrowie"

Kierownik studiów: dr Joanna Perkowicz

ZASADY REKRUTACJI:
 • • kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, magistra lub dyplom ukończenia studiów medycznych (brak takich wymagań przy realizacji pojedynczego modułu, bez aplikacji na studia MBA)
 • • należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • • odbyć z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z kandydatem na studia MBA
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • • CV
 • • umowa
 • • odpis dyplomu magistra/licencjata/ukończenia studiów medycznych (w przypadku studiów MBA)
 • • kserokopia dowodu osobistego
 • • 2 fotografie
 • • kserokopia dowodu wniesionej opłaty za studia
OPŁATY:
 • • Czesne wynosi 3.500 zł za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy
 • • Czesne za cały program MBA w ochronie zdrowia wynosi 17.900 zł. Istnieje możliwość finansowania jednego z modułów specjalistycznych ze środków europejskich. (Koszt programu MBA wynosi wówczas 14.400 zł).
 • • Termin pierwszej wpłaty jest wyznaczony po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • • Niezależnie od kierunku studiów, absolwenci WSHIP otrzymują 20% zniżki
Terminy zgłoszeń: do 30 września 2010 r.

Nazwa: Executive MBA

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Oddział Mazowiecki
Ul. Domaniewska 37 A
02-672 Warszawa
Województwo mazowieckie
Tel. (+48) 22 843 76 02

Oddział Małopolski
Ul. Głowackiego 12
Województwo małopolskie
30-085 Kraków
Tel. (+48) 12 638 57 33

Oddział Dolnośląski
Ul. Nowowiejska 38
Województwo dolnośląskie
50-314 Wrocław
Tel. (+48) 71 710 47 30

e-mail: info@pou.pl

Strona www: www.pou.pl

Opis:Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University została założona w 1991 roku. Studia MBA prowadzi od 1997 roku. Jest pierwszą uczelnią w Polsce, która uzyskała akredytację Association of MBAs.

Oprócz akredytacji AMBA studia Executive MBA w POU akredytowane są przez Oxford Brookes University. W rankingu The Sunday Times 2010 University Guide, OBU po raz dziewiąty z rzędu uzyskał miano najlepszego „nowego uniwersytetu” w Wielkiej Brytanii.

Absolwenci studiów MBA w POU otrzymują dwa dyplomy MBA – polski nadawany przez POU oraz brytyjski – nadawany przez Oxford Brookes University.

POU prowadzi autorski program studiów MBA dostosowany do realiów rynków zarówno rozwiniętych, jak i wchodzących.

Język wykładowy: język polski (80%), język angielski (20%)

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Filozofia programu Executive MBA w POU Faktem jest, że żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz mniej zależą od decyzji podejmowanych w oparciu o rekomendacje wywodzące się ze znanej, szeroko dostępnej wiedzy oraz analizy zjawisk w oparciu o narzędzia powierzchnie stosowane do diagnozowania rzeczywistości.

W erze globalizacji i Internetu wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich a większość absolwentów posiada wykształcenie, na które składają się te same teorie, narzędzia, zbiory przyjętych prawd, zdefiniowanych zasad i wyznaczonych procedur.

Pożądane cechy przywódcy: wizjonerstwo, odwaga w podejmowaniu decyzji, determinacja oraz umiejętności takie jak: krytycyzm, kreatywność wymagają formowania, kształtowania, rozwijania. Do tego potrzebne jest środowisko, w którym można te cechy rozwijać.

Studia Executive MBA prowadzone w POU poszerzają horyzonty myślenia i uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. Pozwalają na spoglądanie na te same sytuacje z różnych punktów widzenia. Inspirują, wskazują ciekawe ścieżki rozwiązań, rozwijają interdyscyplinarną wiedzę, kształtują nowe postawy tak ważne przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

W POu nie dajemy recept. Uczymy jak nawigować wśród praktyki i teorii zarządzania, problemów strategicznych, z którymi spotykają się współcześni menedżerowie.

Zasady rekrutacji (wymagania, formalności, terminy)
  Kandydaci na studia Executive MBA muszą spełniać następujące wymagania rekrutacyjne:
 • • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie min. licencjata lub inżyniera
 • • Posiadać min. 3 letnią praktykę zawodową po ukończeniu studiów na stanowisku związanym z zarządzaniem
  Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu, na które składają się:
 • • egzamin z języka angielskiego
 • • test psychometryczny
 • • rozmowa kwalifikacyjna
Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego należy wypełnić formularz rejestracji on-line na stronie http://pou.pl/zapisy/ Organizacja studiów Studia Executive MBA składają się z 4 semestrów i trwają 2 lata. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach wymiennie we wszystkich oddziałach POU – w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

  POU oferuje studia Executive MBA w następujących trybach:
 • • w trybie weekendowym - zjazdy piątkowo-sobotnio-niedzielne (zajęcia w piątki odbywają się w godzinach 17.00-20.30, natomiast w soboty i w niedziele w godzinach 8.30-16.00. Zjazdy odbywają się średnio raz na 2 tygodnie, od połowy września do połowy grudnia, oraz od połowy lutego do połowy czerwca)
 • • w trybie tygodniowo – weekendowym (zajęcia w soboty w godzinach 8:30-16:00) oraz wybrany dzień tygodnia (zajęcia w godzinach 17.00-20.30)
Program
  Na program Executive MBA składa się 510 godzin obowiązkowych zajęć:
 • • Warsztaty strategiczne prowadzone są przez praktyków biznesu (dyrektorów działów znanych polskich i międzynarodowych firm, konsultantów z Polski i zagranicy).
 • • Warsztaty z poszczególnych modułów (przedmiotów) są prowadzone przez wykładowców POU. Istotnym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Podczas zajęć analizowane są rzeczywiste problemy biznesowe, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy zajęć a także wybrane studia przypadków. Warsztaty prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • • Warsztaty on-line
 • • Praca grupowa studentów
 • • Konsultacje indywidualne ze specjalistami są dostępne również w formie elektronicznej
Wszystkie elementy programu, obszary tematyczne oraz warsztaty z poszczególnych modułów są ściśle ze sobą połączone. Takie podejście pozwala na poznanie przez studentów wszystkich zależności, relacji i powiązań pomiędzy różnymi procesami zachodzącymi w firmie.

Dyplomy i akredytacje
  Program studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University posiada akredytację i walidację Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania). Oznacza to, że absolwenci POU otrzymują dwa dyplomy MBA:
 • • polski nadawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University
 • • brytyjski nadawany przez Oxford Brookes University.
 • Oxford Brookes University od lat zajmuje czołowe miejsca w brytyjskich rankingach w grupie tzw. nowych uniwersytetów. W rankingu The Sunday Times 2010 University Guide, OBU po raz dziewiąty z rzędu uzyskał miano najlepszego „nowego uniwersytetu” w Wielkiej Brytanii.
  Executive MBA w POU to unikalne studia dostosowane do potrzeb polskich menedżerów, które posiadają akredytację dwóch zewnętrznych, niezależnych instytucji:
 • • Association of MBAs – instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, kształcące w zakresie studiów MBA
 • • Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii.

Nazwa: Executive MBA

Dane teleadresowe:
Francuski Instytut Zarządzania
ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa (biuro)
ul. Freta 20/24 A, 00-227, Warszawa (zajęcia)
tel: 22 827 76 40, 500 27 46 64

e-mail: mba@mba.edu.pl

Strona www: www.mba.edu.pl

Opis:Francuski Instytut Zarządzania istnieje w Polsce od 20 lat. Prowadzi intensywny roczny program Executive MBA w języku polskim, składający się z 5-dniowych (poniedziałek-piątek) i 3-dniowych (czwartek- sobota) modułów.

Zajęcia odbywają się w małych grupach (około 20 osób). Przyjmowane są tylko osoby z doświadczeniem managerskim, pracujące na stanowisku kierowniczym minimum trzy lata. Uczestnicy programu są przedstawicielami różnych branż i mają rozmaite profile; dzięki temu zajęcia stają się okazją do wymiany doświadczeń.

„Uczymy metod kierowania przedsiębiorstwami, a nie teorii ekonomii.”

Francuski Instytut Zarządzania przedkłada nauczanie praktyki nad teorię – stosując nowatorskie metody dydaktyczne oparte na studiach przypadków i unikatowych komputerowych aplikacjach symulacyjnych do nauki zarządzania strategicznego, finansów i marketingu. Kadra składa się wyłącznie z praktyków zarządzania posiadających rzeczywiste i udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Opłata za czesne:I4 semestry (18 miesięcy)

Za całość przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć - 24 000 PLN
  Przy wpłacie przed każdym modułem:
 • • Nowoczesne zarządzanie marketingowe – 3900 PLN
 • • Reklama, prawo reklamy, marketing elektroniczny - 2400 PLN
 • • Nowoczesne zarządzanie finansowe - 3900 PLN
 • • Controlling, budgeting i business-plan - 3900 PLN
 • • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 3900 PLN
 • • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem – 3900 PLN
 • • Prawo spółek, prawo pracy, negocjacje i mediacje - 2400 PLN
 • • Public relations i etykieta w biznesie – 2400 PLN
  W opłatę wliczone są:
 • • uczestnictwo w zajęciach w godzinach 9-13 i 14-17.30
 • • skrypty i cd-rom do indywidualnego wykorzystania
 • • korzystanie w czasie zajęć z symulatorów strategicznych i case studies
 • • dwie przerwy kawowe w ciągu dnia
Końcowy egzamin jest bezpłatny

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 1 rok akademicki

Nazwa: Warsaw Executive MBA (WEMBA)

Dane teleadresowe:
Biuro Programu WEMBA, Szkoła Główna Handlowa
ul. Rakowiecka 24, pok. 104, 02–521 Warszawa
tel/fax: 22 849 53 74,
tel: 22 849 97 33, 22 564 9770 – 97 73

Strona www: www.wemba.edu.pl

Opis:Warsaw Executive MBA (WEMBA) to studia menedżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesoty. Studenci programu WEMBA, wraz ze studentami trzech innych programów Executive MBA prowadzonych przez Uniwersytet Minnesoty (w Austrii, Chinach i USA) biorą udział w unikalnym przedsięwzięciu. Najpierw w międzynarodowych „wirtualnych” zespołach przygotowują projekty biznesowe, a następnie prezentują je podczas wspólnej sesji w Minneapolis.

Czas trwania: I4 semestry (18 miesięcy)

Język wykładowy: angielski

Program: Program WEMBA skierowany jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla.

Studia trwają przez 4 semestry. Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu w soboty (9:00-17:25) oraz w niedziele (9:00-14:00). Prowadzone są po angielsku (od XVI edycji programu).

Zajęcia dla studentów XVI edycji programu rozpoczną się wyjazdową sesją integracyjną we wrześniu. Sesja jest obowiązkowa dla studentów pierwszego roku; biorą w niej również udział studenci drugiego roku i absolwenci. W integracji grupy pomagają studentom trenerzy, którzy prowadzą warsztaty z zakresu psychologii grupy, budowania zespołu i rozwiązywania problemów w zespołach.

Podczas trzech pierwszych semestrów słuchacze poznają podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania. Czwarty semestr przeznaczony jest na specjalizację oraz opracowywanie projektów biznesowych w ramach Virtual Team Project a także udział w sesji na Uniwersytecie Minnesoty (International Residency Session).

Kadra dydaktyczna: Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej, którzy odbyli specjalny staż dydaktyczny w USA, oraz wykładowców Uniwersytetu Minnesoty (głównie ze szkoły biznesu Uniwersytetu – Carlson School of Management). Na niektóre zajęcia zapraszani są dodatkowo praktycy – znakomici specjaliści z danej dziedziny.

Prawie każdy wykład prowadzony jest przez parę wykładowców: z Uniwersytetu Minnesoty i SGH. Wykładowcy wspólnie opracowują program wykładu oraz warunki zaliczenia przedmiotu.

Dyplom i akredytacje: Absolwenci programu WEMBA otrzymują dyplom MBA Uniwersytetu Minnesoty (dokładnie taki sam, jaki uzyskują absolwenci kończący studia w USA) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyplom Uniwersytetu Minnesoty uznawany jest na całym świecie, a jego jakość potwierdzają akredytacje uzyskane przez tę uczelnię i jej programy.

Uniwersytet Minnesoty – Carlson School of Management posiada akredytację AACSB International-The Association to Advance Collegiate Schools of Business oraz North Central Association of Colleges and Schools.

Rekrutacja: O przyjęcie do programu mogą ubiegać się osoby, które:
 • • ukończyły studia magisterskie
 • • biegle władają językiem angielskim
 • • mają co najmniej 3-letnią praktykę zawodową (w tym przynajmniej pół roku na stanowisku samodzielnym)
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
 • • test z jezyka angielskiego (na poziomie TOEFL)
 • • test psycholgiczny (StrengthsFinder Instytutu Gallupa)
 • • rozmowę kwalifikacyjną

Nazwa: International MBA; Executive MBA; Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Dane teleadresowe:
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa

Strona www: www.biznes.edu.pl

Opis:- 1 miejsce w rankingu WPROST, 2 miejsce w globalnym rankingu MBA Rising Stars, 35 miejsce w Europie w rankingu TOPMBA 2009, wspólnie z prestiżowymi uczelniami: HEC School of Managment Paris, London Business School , Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen) SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Oferuje międzynarodowe studia MBA w jęz. angielskim:
 • International MBA - roczne studia dzienne, w godzinach popołudniowych
 • Executive MBA - dwuletnie studia zaoczne, dla kadr menedżerskich średniego i wysokiego szczebla
 • Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego - jednosemestralne studia zaoczne w j. polskim


Czas trwania: International MBA – 1000 h, Executive MBA – 752 h

Język wykładowy: angielski

Program: Program studiów MBA obejmuje:dziesięć przedmiotów podstawowych: ekonomię, rachunkowość, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategię, zarządzanie operacyjne, kontrolę zarządzania i systemy informacyjne, prawne aspekty działalności gospodarczej, oraz projekt końcowy, trzy przedmioty uzupełniające: business english, matematykę, etykę i etykietę biznesu. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu od nieobowiązkowych kursów zerowych: "Business English" i Matematyki.

Kadra: Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przy użyciu interaktywnych metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kadrę profesorską stanowią najwyższej klasy specjaliści. Udział wykładowców partnerskich uczelni zagranicznych wynosi 50%. Po stronie wykładowców polskich silny nacisk kładziony jest także na udział w zajęciach praktyków (do 30% zajęć) z renomowanych firm takich jak m.in.: BCG, Centertel, Hay Group, Hewitt, IBM, KPMG.

Rekrutacja: Proces rekrutacji na studia MBA w Szkole Biznesu PW przebiega trójetapowo: Po wypełnieniu wniosku w rekrutacji on – line i złożeniu w Biurze Obsługi Programów wymaganych dokumentów takich jak odpis dyplomu magisterskiego, uwierzytelniony odpis wyników ze studiów i dokumenty potwierdzające staż pracy, kandydat przystępuje do pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest około godzinna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku naturalnym dla kandydata, najczęściej polski.

PRZEBIEG REKRUTACJI:

 • • Ostateczny termin składania dokumentów: 31 maja 2010
 • • Test z języka angielskiego: 12 czerwca 2010
 • • Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami: 1-22  czerwca 2010
 • • Ogłoszenie wyników: 25 czerwca 2010
MBA Politechniki Warszawskiej to

 • • Jeden z liderów studiów MBA w Polsce
 • • 18 lat tradycji edukacji menedżerskiej
 • • wykładowcy z partnerskich szkół o światowej renomie
 • • 1 pozycja w rankingu MBA Wprost
 • • 2 miejsce w globalnym rankingu FYMBA Rising Stars ogłoszonym przez portal FindyourMBA.com.
 • • 35 pozycja w Europie w rankingu TOPMBA 2009
 • • „Klasa mistrzowska” w Ratnigu MBA 2008
 • • europejska akredytacja EPAS


Zobacz film o Szkole: www.biznes.edu.pl/film.php

Nazwa: Podyplomowe Studium „Master of Business Administration” Uniwersytetu Gdańskiego

Dane teleadresowe:
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel: (58) 523-13-95
e-mail: mbaug@panda.bg.univ.gda.pl

Strona www: http://ekonom.ug.edu.pl/mba/

Opis:Studium Master of Business Administration UG skierowane jest do osób pracujących w szeroko pojmowanym biznesie, posiadających wykształcenie wyższe, nie koniecznie ekonomiczne. Zajęcia w Studium przygotowane są przede wszystkim z myślą o wyszkoleniu menedżerów najwyższego szczebla zarządzania i przygotowaniu ich do bezpośredniego kierowania firmą, która musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Po zakończeniu programu MBA UG absolwent zdobywa najnowszą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne do kierowania firmą. Służyć temu ma program, oparty na najnowocześniejszych wzorach, realizowany na uczelniach europejskich, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb polskich menedżerów.

Czas trwania: 2 lata - 4 semestry

Język wykładowy: 70% język polski - 30% język angielski

Zasady rekrutacji: Podstawą przyjęcia na Studium jest dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz znajomość języka angielskiego.  Najlepsi kandydaci zostaną przyjęci w poczet słuchaczy na podstawie testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej (w języku polskim i angielskim), uwzględniającej w szczególności zainteresowania i motywację kandydatów.Rozmowy kwalifikacyjne (terminy do wyboru, decyduje kolejność zgłoszeń).

Termin składania podań na XV edycję MBA UG: OD 1 KWIETNIA 2010 ROKU.

PROGRAM

SEMESTR I

 1. Analiza danych w zarządzaniu ( prof. M. Szreder, dr T. Jurkiewicz)
 2. Business English (mgr R.Broniewski, mgr Z. Wałowski)
 3. Ekonomia menedżerska (dr E. Kwella)
 4. Prawo handlowe (dr M. Glicz)
 5. Prawo finansowe (prof. J. Głuchowski, dr J. Patyk)
 6. Zarządzanie konfliktem (dr B. Kłusek – Wojciszke)
 7. Zarządzanie w gospodarce rynkowej (dr P. Wróbel)
 8. Cross Cultural Communication (prof. P.Veruyten)


SEMESTR II

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (prof.M.Jerzemowska)
 2. Business English (mgr R.Broniewski, mgr Z. Wałowski)
 3. Prawo handlowe II (dr M. Glicz)
 4. Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (prof. D. Marciniak – Neider,dr S.Antkiewicz, dr I.Sobol)
 5. Rachunkowość zarządcza (prof. J. Gierusz, dr J.Kujawski)
 6. Strategiczna symulacja rynkowa 4 RMR (dr M.Skurczyński)
 7. Zarządzanie marketingowe (dr T. Czuba)


SEMESTR III

 1. Human Resources Management (prof.D.Simpson)
 2. Business English (mgr R.Broniewski, mgr Z. Wałowski)
 3. Zarządzanie strategiczne (prof. B.Nogalski, prof. J.Rybicki)
 4. Międzynarodowy obrót handlowy (prof. D. Marciniak-Neider, prof. B.Jeliński, , B.Skuza, dr R.Koszewski)
 5. Przedmioty specjalizacyjne:
  • Zarządzanie procesami biznesowymi (dr J.Bielecki).
  • Strategia konkurencyjności (dr M.Ciesielski)
 6. Strategiczna symulacja rynkowa 4 RMR (dr M.Skurczyński)
 7. Supply Chain Network Management (mgr inż. A.Grzesińska - Trzuskawska)
 8. Ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (dr E.Adamowicz)
 9. Corporate governance (prof.M.Jerzemowska)


SEMESTR IV

 1. Etykieta w dyplomacji i biznesie (prof. B.Jeliński)
 2. Etyka w biznesie (mgr P. Ciosk)
 3. Akademia Reutersa (mgr M. Markiewicz)
 4. European Law (dr M. Konopacka, dr T. Koncewicz)
 5. Otoczenie międzynarodowe (prof. A.Stępniak, dr K.Żołądkiewicz, dr R.Orłowska, dr A.Ambroziak)
 6. Przedmioty do wyboru:
  • Marketing of services (prof. D.Simpson)
  • Polityka gospodarcza (prof. H.Ćwikliński)
  • Business Communication in English (mgr R.Broniewski)
  • Polityka transportowa (prof. J. Burnewicz)
 7. Seminarium dyplomowe

Nazwa: Executive MBA

Dane teleadresowe:
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków
pawilon E, pokój 079
tel: 12 293 55 68, 12 293 55 25
fax. 12 293 58 68
e-mail: mba@uek.krakow.pl

Strona www: www.ksb.uek.krakow.pl

Opis: Program Executive MBA jest realizowany od 1994 roku we współpracy ze Stockholm University School of Business. Wykładowcami są pracownicy Stockholm University School of Business, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także innych szkół wyższych krajowych i zagranicznych oraz specjaliści- praktycy. Program studiów obejmuje 700 godzin (500 godzin zajęć oraz 200 godzin pracy własnej), z czego min. 30% jest realizowanych w języku angielskim. Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, case studies, gry decyzyjne i symulacyjne, wyjazd integracyjno- dydaktyczny, sesję wyjazdową w Stockholm University School of Business.

Nazwa: International MBA

Dane teleadresowe:
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31- 510 Kraków
pawilon E, pokój 079
tel: 12 293 55 68, 12 293 55 25
fax. 12 293 58 68
e-mail: mba@uek.krakow.pl

Strona www: www.ksb.uek.krakow.pl

Opis: To specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany specjalne dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Pozwala poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania globalnych organizacji. Wykładowcami są pracownicy St. Gallen Business School, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także innych szkół wyższych krajowych i zagranicznych oraz specjaliści- praktycy. Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa.

Nazwa: Polsko-Amerykańskie Studia Executive MBA (PAM Center, Uniwersytet Łódzki)

Dane teleadresowe:
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Strona www: www.pam.uni.lodz.pl

Opis: Program Executive MBA, oferowany przez PAM Center, to studia dla menedżerów, którzy chcą ukierunkować swoją wiedzę oraz poznać najnowsze trendy zarządzania. Od 15 lat oferujemy światowej klasy studia oraz programy szkoleniowe dla firm z całej Polski. Ideą naszych studiów Executive MBA jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Studia kończą się przyznaniem certyfikatu z Robert H. Smith School of Business, University of Maryland i świadectwa studiów podyplomowych z UŁ.

Nazwa: Executive Master of Business Administration

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E.Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce, tel. 41 345 13 13

Strona www: www.wseip.edu.pl

Opis: Dwuletnie studia Executive Master of Business Administration prowadzone są w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są w języku polskim. Absolwenci otrzymują dyplom MBA wystawiony przez GFKM, Uniwersytet Gdański oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Uniwersytetu w Marsylii a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez WSEiP.

Nazwa: Canadian Executive MBA (CEMBA)

Dane teleadresowe:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ul. Rakowiecka 24, 02-521 Warszawa
Tel. 22 849 26 29
faks: 22 646 61 24
e-mail: cemba@sgh.waw.pl

Strona www: www.cemba.pl

Opis: Angielskojęzyczny program CEMBA, prowadzony w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i realizowany we współpracy z University of Quebec at Montreal z Kanady, posiada międzynarodową akredytację EPAS. Nasi słuchacze są rejestrowanymi na uniwersytecie UQAM i po zakończeniu studiów otrzymują kanadyjski dyplom MBA. Studia CEMBA przeznaczone są dla osób, które mają już teoretyczną i praktyczną wiedzę w konkretnych dziedzinach, pragną natomiast ją pogłębić oraz poznać inne narzędzia zarządzania firmą.

Nazwa: Podyplomowe Studia Menedżerskie „Executive Master of Business Administration”

Dane teleadresowe:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel/fax: 56 611 48 92
kom. 661 414 051

Strona www: www.mba.umk.pl

Opis: Program EMBA Dominican University (Chicago) realizowany od 2000 r. na WNEiZ UMK przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich posiadających doświadczenie zawodowe, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania, zarówno w odniesieniu do aspektów teoretycznych, jak i rozwiązań praktycznych. W całość programu wchodzi 15 przedmiotów, każdy po 40 godzin.

Nazwa: Executive Master of Business Administration

Dane teleadresowe: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E.Lipińskiego w Kielcach

ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce
tel: 41 345 13 13

Strona www: www.wseip.edu.pl

Opis: Dwuletnie studia Executive Master of Business Administration prowadzone są w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są w języku polskim. Absolwenci otrzymują dyplom MBA wystawiony przez GFKM, Uniwersytet Gdański oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Uniwersytetu w Marsylii a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez WSEiP.

Nazwa: MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Dane teleadresowe:
Centrum Francusko-Polskich Studiów w Zakresie Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1417, 61-895, Poznań
Tel./fax: +48 61 854 37 16
e-mail: cfp@ue.poznan.pl

Strona www: www.cfp.ue.poznan.pl

Program „MASTER ADMINISTRATION DES ENTREPRISES”:

 • • realizowany przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu Rennes 1 we Francji i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • • kształcenie w zakresie zarządzania
 • • rozwój umiejętności menedżerskich
 • • przygotowanie do pracy w administracji biznesu
 • • jedyny program francusko-polski o charakterze ogólnym w Polsce, w ramach którego można uzyskać państwowy dyplom francuski MBA
 • • I miejsce wśród francuskojęzycznych programów MBA w Polsce w klasie profesjonalnej Ratingu 2008 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "Forum"
 • 7900 PLN za całość

Nazwa: Master of Business Administration

Dane teleadresowe:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
ul. Żołnierska 54 b, 71-210 Szczecin
tel: 91-814-94-81/86
e-mail: podyplomowe@zpsb.szczecin.pl

Strona www: www.zpsb.szczecin.pl

Opis: Program Executive MBA in IT obejmuje 16 modułów przedmiotowych, łącznie 586 godzin. Pierwszy rok studiów MBA obejmuje spektrum zagadnień, stanowiących teoretyczno - praktyczne fundamenty procesów organizacyjnych i gospodarczych (moduły kanonowe). W drugim roku Program MBA przygotowuje do sprawnego zarządzania biznesem, wyposażając słuchacza w niezbędne narzędzia analityczne i decyzyjne w kontekście zarządzania i wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych. Istnieje możliwość dofinansowania z EFS

Nazwa: Executive MBA

Dane teleadresowe:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
ul. Żołnierska 54 b, 71-210 Szczecin
tel: 91-814-94-81/86
e-mail: podyplomowe@zpsb.szczecin.pl

Strona www: www.zpsb.szczecin.pl

Opis: PProgram Executive MBA obejmuje 15 modułów przedmiotowych, łącznie 586 godzin. Kolejne moduły umożliwiają pozyskanie odpowiedniej wiedzy i kształtowanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich. Pierwszy rok studiów MBA obejmuje spektrum zagadnień, stanowiących teoretyczno - praktyczne fundamenty procesów organizacyjnych i gospodarczych. W drugim roku Program MBA przygotowuje do sprawnego zarządzania biznesem, wyposażając słuchacza w niezbędne narzędzia analityczne i decyzyjne.

Nazwa: Master of Business Administration

Dane teleadresowe:
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
30-067 Kraków, ul. Gramatyka 10, Pawilon D-14, pok. 202
tel: 12 617 42 02
fax. 12 636 70 05

Strona www: mba.zarz.agh.edu.pl

Opis: Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności menedżerskich zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem najnowszych koncepcji i metod zarządzania. Program studiów, dokładnie odpowiadający programowi MBA oferowanemu przez Colorado State University (USA), obejmuje przygotowanie absolwentów do podejmowania złożonych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka oraz wykorzystania metod i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji. Zajęcia dydaktyczne, oparte na interaktywnym e-learningu, prowadzone są wyłącznie w j. angielskim.

Akredytacje: The Association to Advance Collegiate Schools of Business International (AACSB)

Nazwa: Tiffin University’s Executive MBA in Poznań

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
ul. Różana 17a, 61-577 Poznań
tel: 61 834 59 01
fax. 61 834 59 49

Strona www: www.tiffinmba.wskiz.edu

Opis: Program Tiffin University’s Executive MBA in Poznań jest w programem w całości anglojęzycznym, prowadzonym wyłącznie przez wykładowców z Tiffin University. Po ukończeniu programu trwającego 18 miesięcy słuchacz uzyskuje dyplom EMBA sygnowany przez Tiffin University. Program otwarty jest dla wszystkich osób posiadających tytuł ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Zapraszamy absolwentów różnych kierunków studiów, chcących doskonalić swoją wiedzę z obszaru zarządzania.

Nazwa: Executive MBA

Dane teleadresowe:
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel/fax: 22 656 64 31

e-mail: mba@inepan.waw.pl

Strona www: www.inepan.waw.pl

Opis: Celem programu Executive MBA jest przygotowanie do pracy menedżerskiej w organizacjach gospodarczych, instytucjach państwowych a także przygotowuje do prowadzenia własnej firmy.

  Prowadzimy Executive MBA w specjalnościach:
 • • Menedżerskich
 • • Zarządzanie Informatyką w Organizacjach
 • • Finanse Samorządu Terytorialnego
Partnerem Executive MBA jest The Vienna Institute for International Economics Studies. Wykładowcami są między innymi: prof. Marek Belka, prof. Grzegorz Kołodko, prof. Jerzy Hausner, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Zdzisław Sadowski.

Nazwa: Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Dane teleadresowe:
ul Powstańców Wlkp. 16 (12 piętro), 61-895 Poznań
tel: 61 854 32 26, 854 32 27

fax: 61 853 06 95

e-mail: wsb@ue.poznan.pl

Strona www: www.wsb.ue.poznan.pl

Opis: Program Executive MBA realizowany od 1991 r. we współpracy z renomowaną brytyjską uczelnią - The Nottingham Trent University i jest przeznaczony dla kadry kierowniczej posiadającej doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i prowadzeniu biznesu. Nasze atuty:

 • • 20 lat doświadczeń
 • • 1000 zadowolonych absolwentów
 • • 100% brytyjski dyplom
 • • 80% zajęć w języku polskim
 • • projekty konsultingowe
 • • najwyższej klasy kadra wykładowców, szkoleniowców i praktyków biznesu
 • • akredytacje: SEM FORUM oraz EPAS

Nazwa: Executive MBA General Management

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel: 22 243 16 81

e-mail: mba@wshifm.edu.pl

Strona www: www.wshifm.edu.pl

Opis: Prowadzone we współpracy Tiffin University (Ohio, USA) studia dla kadry menedżerskiej. Program trwa 2 semestry, obejmuje ponad 400 godzin zajęć, prowadzonych w całości w języku angielskim. Absolwenci tego kierunku otrzymują dyplom wydany przez Tiffin University. MBA General Management uzyskał akredytacje European Council for Business Education oraz North Central Association - Commission on Accreditation and School Improvement. Cena programu: wpisowe 500 zł + czesne 18.000 zł.

Nazwa: Executive MBA Zarządzanie Finansami

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel: 22 243 16 81

e-mail: mba@wshifm.edu.pl

Strona www: www.wshifm.edu.pl

Opis: Program MBA Zarządzanie Finansami porusza kluczowe kwestie zarządzania finansowego i wyposaża absolwenta w kompetencje niezbędne w zmiennym otoczeniu rynkowym z naciskiem na działanie w środowisku międzynarodowym. Program obejmuje 400 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów. Studia trwają 2 semestry, prowadzone są w języku polskim i angielskim (ok. 20%). Cena programu: wpisowe 500 zł + czesne 10.000 zł.

Nazwa: Zarządzanie w sektorze IT

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel: 22 243 16 81

e-mail: mba@wshifm.edu.pl

Strona www: www.wshifm.edu.pl

Opis: Studia dla kadry zarządzającej w średnich i dużych firmach sektora IT. Plan studiów składa się z kilku bloków tematycznych: ekonomia i biznes, warsztat menedżera, informatyka operacyjna. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, profesjonaliści oraz menedżerowie IT. Studia trwają 2 semestry, prowadzone są w języku polskim i angielskim (ok. 20%). Cena programu: wpisowe 500 zł + czesne 12.000 zł.

Nazwa: Zarządzanie Innowacyjną Energetyką

Dane teleadresowe:
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel: 22 243 16 81

e-mail: mba@wshifm.edu.pl

Strona www: www.wshifm.edu.pl

Opis: Celem oferty WSHiFM jest prezentacja współczesnej wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawniczej w zakresie praktycznie użytecznych instrumentów i metod zarządzania rozwojem innowacyjnej energetyki zarówno w zawodowych przedsiębiorstwach energetycznych jak i w gminach oraz w podmiotach prywatnych. Studia trwają 2 semestry, prowadzone są w języku polskim. Cena programu: wpisowe 500 zł + czesne 16.000 zł.