Podstawowym dokumentem łączącym strony stosunku pracy jest umowa o pracę. Dokument ten określa jednak podstawowe zobowiązania stron, dlatego też kodeks pracy umożliwia stronom zawarcie dodatkowych umów, jeżeli charakter powierzonego pracownikowi stanowiska pracy lub potrzeba ochrony interesów pracodawcy przemawia za taką potrzebą. Umowami takimi najczęściej są umowa o zakazie konkurencji i umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej pracowników.

Generalnie k.p. nie zabrania także zawierania z pracownikami umów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Strony mogą zatem związać się także umową zleceniem lub o dzieło albo w celu spełnienia określonego zobowiązania na dogodniejszych zasadach zawrzeć umowę ugody. W tym pierwszym przypadku istotne jest jednak, aby umowa cywilnoprawna nie stanowiła obejścia przepisów prawa w zakresie czasu pracy i wynagradzania pracy nadliczbowej. Wyjątkowo strony może łączyć także druga umowa o pracę.

Druga umowa z tym samym pracownikiem

Strony mogą wyjątkowo zawrzeć ze sobą drugą umowę o pracę, ale tylko pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju i nie będzie to naruszać przepisów ochronnych z zakresu czasu pracy.

Już na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia zawierania drugiej umowy o pracę z tym samym pracownikiem pozostaje dyskusyjna. Kodeks pracy nie normuje bowiem sytuacji, w której strony stosunku pracy łączą dwie umowy o pracę, i jednocześnie nie wyklucza takiej sytuacji. Dlatego też w orzecznictwie SN podkreśla się, że zasadą jest, iż strony pozostają w jednym stosunku pracy, a tylko wyjątkowo dopuszcza się możliwość zawarcia drugiej umowy o pracę z tym samym pracownikiem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dodatkowa umowa z pracownikiem tylko na inny rodzaj pracy.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Możliwej tylko praca innego rodzaju
- Dodatkowego zlecenia dla pracownika
- Tylko jednej umowy o pracę