Gminy i powiaty, które prowadzą placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy, muszą dokształcić pracujące tam osoby. Muszą też zatrudniać osoby o określonych kwalifikacjach, które zajmują się tzw. oddziaływaniem korekcyjno-edukacyjnym w stosunku do sprawców przemocy. Takie m.in. zmiany zakłada przyjęta na ostatnim posiedzeniu przez Sejm nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiany te mają zapewnić jednolity standard usług i kwalifikacji zawodowych m.in. psychologów, pracowników socjalnych i prawników zatrudnionych w placówkach, które realizują te zadania. Takimi placówkami są punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Znowelizowana ustawa, która czeka jeszcze na rozpatrzenie przez Senat, przewiduje, że osoba, która pełni funkcję kierownika takiego ośrodka, musi mieć co najmniej trzyletni staż w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoby, które nie spełniają tych wymogów, będą miały czas na dostosowanie się do nich do końca 2015 r.

Pozostałe wymagania i standardy świadczonych usług ma określić rozporządzenie wydane przez ministra pracy i polityki społecznej.