Przepisy prawa pracy zapewniają pracownikowi ochronę w przypadku niewłaściwego bądź nieuzasadnionego wypowiedzenia mu umowy o pracę. Również pracodawca może liczyć na ochronę, gdy to pracownik, nie mając ku temu podstaw rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia. Co grozi pracownikowi za bezzasadne rozwiązanie umowy w tym trybie?
Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (art. 55 par. 11 k.p). Takim naruszeniem będzie np. niewypłacanie całości wynagrodzenia w terminie. W sytuacji gdy takiego naruszenia nie było, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, będzie nieuzasadnione.
Wówczas pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania. Jego wysokość jest równa wynagrodzeniu pracownika, jakie by otrzymał za okres wypowiedzenia. W przypadku umów terminowych odszkodowanie równa się wynagrodzeniu pracownika za okres dwóch tygodni. Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez pracownika nie jest zależne od tego czy pracodawca poniósł z tego tytułu szkodę.