Pracodawca nie może wprowadzić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy w umowie o pracę szerszego katalogu wspomnianych przyczyn. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji pracodawca nie musi dyscyplinarnie rozwiązać umowy o pracę – jest to jedynie jego prawo. Może zawrzeć z pracownikiem m.in. porozumienie o rozwiązaniu umowy, wypowiedzieć umowę o pracę.

Tryb i forma zwolnienia dyscyplinarnego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powoduje rozwiązanie umowy w dniu, w którym pracownik zapoznał się z treścią oświadczenia o rozwiązaniu. W porównaniu z wypowiedzeniem umowy o pracę brak jest okresu wypowiedzenia między złożeniem oświadczenia przez pracodawcę a rozwiązaniem umowy. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy musi mieć formę pisemną. Równoznaczne z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 par. 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Oświadczenie wysłane faksem czy e-mailem nie spełnia warunku formy pisemnej (uchwała SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481). Należy podkreślić, że zwolnienie dyscyplinarne w innej formie niż pisemna – mimo że niezgodne z przepisami – skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Dopiero na skutek złożenia pozwu przez pracownika sąd pracy może przywrócić go do pracy albo przyznać odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Natychmiastowe zwolnienie tylko w szczególnych przypadkach.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Daty rozwiązania umowy
- Wymogów formalnych zwolnienia
- Terminu do złożenia wypowiedzenia
- Wiadomości dla pracodawcy