Zwraca uwagę, że rodzic nie musi ponownie przynosić innych wymaganych dokumentów: kopii dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka, o ile zostały dołączone do poprzedniego wniosku.

Niektórzy rodzice mogą mieć jednak problemy z otrzymanie drugiego ze świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, czyli dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Aby otrzymać dodatek, dochody rodziny muszą spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł, lub 583 zł gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko, w przeliczeniu na członka rodziny. Becikowe jest przyznawane niezależnie od osiąganych dochodów.

Jeżeli więc w listopadzie rodzic, który ubiegał się o becikowe i dodatek przedstawił zaświadczenie, które określało, że ciężarna pozostawała pod opieką lekarską np. od 15. tygodnia ciąży, to otrzymał decyzję odmowną na obydwa świadczenia. Rodzic ten może znowu złożyć wniosek, ale w sytuacji gdy w tym czasie zwiększył się dochód rodziny, bo np. w lutym zaczął pracować, może się okazać, że przekroczone zostało kryterium dochodowe i gmina nie przyzna już dodatku.

– Złagodzone przepisy odnoszą się tylko do zaświadczenia lekarskiego, a oprócz niego muszą być na dzień złożenia wniosku spełnione pozostałe warunki, w przypadku dodatku najważniejsze są odpowiednie dochody rodziny – tłumaczy Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku.

195 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłaciły w ubiegłym roku gminy