Uzyskany przez rodzica dochód może uniemożliwić mu otrzymanie dodatku do zasiłku rodzinnego na urodzone dziecko nawet po złagodzeniu przepisów o wypłacie becikowego.
Od początku kwietnia gminy przyjmują wnioski o becikowe na podstawie przepisów przejściowych, które będą obowiązywać do końca 2011 roku. W tym czasie będą od rodzica wymagać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jedno badanie lekarskie w trakcie ciąży. Ponieważ resort zdrowia nie określił nowego wzoru zaświadczenia, a jedynie na swojej stronie internetowej zamieścił przykład, jak może wyglądać taki dokument, gminy przyjmują każdy rodzaj zaświadczenia, który wystawi ciężarnej lekarz lub położna.
– Otrzymujemy zwykłe zaświadczenia lekarskie, a nawet odręcznie napisane przez lekarza – mówi Beata Koguciuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Katarzyna Szymańska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Gnieźnie, dodaje, że dalej można też składać obowiązujące do marca zaświadczenia, przy czym nie muszą być wypełnione we wszystkich rubrykach.
Do gmin zgłaszają się też rodzice, którzy po wprowadzeniu rygorystycznych przepisów od listopada 2009 r. otrzymali decyzje odmawiające przyznania becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
– Mieliśmy kilkanaście takich osób, do wszystkich wysłaliśmy pisma informujące o zmianie przepisów, część z nich już się do nas zgłosiła – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych MOPS w Katowicach.Zwraca uwagę, że rodzic nie musi ponownie przynosić innych wymaganych dokumentów: kopii dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka, o ile zostały dołączone do poprzedniego wniosku.
Niektórzy rodzice mogą mieć jednak problemy z otrzymanie drugiego ze świadczeń związanych z urodzeniem dziecka, czyli dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Aby otrzymać dodatek, dochody rodziny muszą spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł, lub 583 zł gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko, w przeliczeniu na członka rodziny. Becikowe jest przyznawane niezależnie od osiąganych dochodów.
Jeżeli więc w listopadzie rodzic, który ubiegał się o becikowe i dodatek przedstawił zaświadczenie, które określało, że ciężarna pozostawała pod opieką lekarską np. od 15. tygodnia ciąży, to otrzymał decyzję odmowną na obydwa świadczenia. Rodzic ten może znowu złożyć wniosek, ale w sytuacji gdy w tym czasie zwiększył się dochód rodziny, bo np. w lutym zaczął pracować, może się okazać, że przekroczone zostało kryterium dochodowe i gmina nie przyzna już dodatku.
– Złagodzone przepisy odnoszą się tylko do zaświadczenia lekarskiego, a oprócz niego muszą być na dzień złożenia wniosku spełnione pozostałe warunki, w przypadku dodatku najważniejsze są odpowiednie dochody rodziny – tłumaczy Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku.
195 tys. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłaciły w ubiegłym roku gminy