Przede wszystkim pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji dotychczasowej rady. Na pisemny wniosek grupy co najmniej 10 proc. pracowników zobowiązany jest też do organizacji wyborów członków rady pracowników. Na nim spoczywa również obowiązek powiadomienia pracowników o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób u niego przyjęty. Chodzi tu o taki sposób, w jaki zwykle w danej firmie przekazuje się informacje dotyczące spraw pracowniczych. Powiadomienie przez pracodawcę o terminie wyborów musi nastąpić nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów. Termin zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników wynosi 21 dni.

Wybory członków rady pracowników przeprowadza komisja wyborcza. Skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej określa regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez tryb przyjęty u pracodawcy. Częstą praktyką jest wyłanianie tych osób poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia przez pracodawcę. W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania uprawnionym do jego uzgodnienia przedstawicielom pracowników regulamin ustala samodzielnie pracodawca, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.

Wybory przeprowadza się w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe, na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego ustalenia. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Sylwia Puzynowska, radca prawny z kancelarii Sylwia Puzynowska Kancelaria Prawa Pracy