Pracownik i pracodawca mogą w umowie o pracę uzgodnić dłuższy okres wypowiedzenia niż wynikający z kodeksu pracy. Mogą go też, za porozumieniem, skrócić.
Okres wypowiedzenia jest istotny dla obu stron stosunku pracy. Pracownik może w tym czasie poszukiwać innej pracy i wykorzystać przysługujące mu uprawnienia pracownicze. Firma ma natomiast możliwość znalezienia zastępcy dla odchodzącego pracownika lub dokonać koniecznych zmian organizacyjnych. Dlatego kodeks pracy (k.p.) wprowadza ustawowe okresy wypowiedzenia, które mogą być jednak zmienione przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy.
Jeżeli chodzi o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę może jednak dojść do jego skrócenia, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na podstawie dwustronnego porozumienia stron. Na początku zatrudnienia możliwe jest natomiast ustalenie okresu wypowiedzenia dłuższego niż jego ustawowy wymiar.