Pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Istnieją jednak od tej zasady wyjątki. Jednym z nich jest prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego i wezwanie do stawienia się do pracy. Czy pracownik może odmówić powrotu do pracy, gdy uważa, że żądanie pracodawcy jest nieuzasadnione?
Pracodawca ma prawo wezwać pracownika do powrotu z wypoczynku tylko w sytuacjach wyjątkowych. Artykuł 167 kodeksu pracy określa, że może to nastąpić jedynie, gdy obecność pracownika stała się niezbędna oraz wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu.
Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie przerwać urlop i stawić się do pracy po otrzymaniu odwołania. Nie ma on możliwości ani podstaw do kwestionowania jego zasadności. Pracodawca nie ma obowiązku podawania pracownikowi szczegółowego uzasadnienia wezwania do powrotu. Konieczne jest, aby oświadczenie pracodawcy o odwołaniu dotarło do pracownika przebywającego na urlopie. W niektórych przypadkach może to rodzić poważne problemy praktyczne, na przykład jeżeli pracownik przebywa na wczasach za granicą. Dlatego moim zdaniem dopuszczalne jest zobowiązanie osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do informowania pracodawcy o miejscu swojego pobytu podczas urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jakie faktycznie pracownik poniósł w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdu czy odpłatności za wczasy. Odmowa pracownika stawienia się do pracy może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i w konsekwencji prowadzić nawet do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Jeżeli po powrocie do pracy pracownik uważa, że odwołanie z urlopu nie było uzasadnione, może on dochodzić przed sądem ewentualnego odszkodowania za szkodę, którą z tego tytułu poniósł. Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu więcej niż jeden raz w roku, o ile będzie to uzasadnione. Uprawnienie to, jako wyjątek od zasady nieprzerwanego urlopu, nie może być przez pracodawcę nadużywane.