– Minister Adam Rapacki podjął decyzję, aby uwzględnić postulaty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, by prawo do służby zależało od faktycznego stanu zdrowia funkcjonariusza lub kandydata – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

Wcześniej Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do rzecznika praw obywatelskich o złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą par. 44 pkt 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Dz.U. nr 79, poz. 349 z późn. zm.). Powodem wystąpienia była odmowa przyjęcia do służby w Straży Granicznej kandydata, u którego stwierdzono nosicielstwo antygenu HBs (wirusa zapalenia wątroby typu B). Pomimo dobrego stanu zdrowia został on uznany z urzędu za niezdolnego do pełnienia służby, a dalsze postępowanie rekrutacyjne zostało zawieszone.

Zdaniem RPO, jak i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sytuacja prawna tej osoby jest podobna do tej, w wyniku której Trybunał Konstytucyjny orzekł, że par. 57 pkt 4 załącznika nr 2 tego samego rozporządzenia jest niezgodny z konstytucją (wyrok z 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08). Sędziowie uznali wtedy, że to komisje lekarskie MSWiA powinny badać aktualny stan zdrowia.

Rzecznik praw obywatelskich podzielił wątpliwości obrońców praw człowieka i w tej sprawie skierował wystąpienie do Adama Rapackiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Zgoda wiceministra Rapackiego na zmiany spowodowała, że trwają już prace nad nowelizacją rozporządzenia.