Spółka zatrudnia inżynierów, których praca polega na opracowywaniu projektów rozwiązań technicznych do zastosowania w procesie produkcyjnym. W jaki sposób powinna zapewnić sobie prawa do wyników ich pracy?
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Za utwory uważa się też m.in. rysunki techniczne i inne formy dokumentacji technicznej, takie jak projekty, plany, zarysy, szkice, rysunki czy modele, jeżeli mają indywidualny, twórczy charakter. Wyniki pracy projektantów rozwiązań technicznych mogą mieć zatem charakter utworów i być chronione przez prawo autorskie.
Pracodawca nabywa prawa do utworów stworzonych przez pracowników w uproszczony sposób. Nie jest wymagana dodatkowa umowa ani żadne czynności zgłoszeniowe. Jeżeli projektanci są zatrudnieni na umowę o pracę i stworzą utwór w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia tego utworu wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego. Nabycie następuje w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Nieokreślenie w umowie o pracę, komu przysługują prawa autorskie do utworów pracowniczych, powoduje, że z chwilą przyjęcia utworu prawa te nabywa pracodawca (wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98). Wynagrodzenie za pracę obejmuje także wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, jeżeli w umowie o pracę nie określono inaczej. Pracodawca może dokonać przyjęcia utworu w sposób wyraźny (złożenie oświadczenia) lub dorozumiany. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przedstawienia utworu przez pracownika nie oświadczy wyraźnie, że utwór przyjmuje, uznaje się, że przyjął utwór bez zastrzeżeń. Można też w umowie o pracę zapisać, iż pracodawcy przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów stworzonych przez pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz że pracownik zobowiązany jest do przedstawiania pracodawcy wszystkich stworzonych przez siebie utworów.