Pracownik zatrudniony na kilku etatach może w tym samym czasie pracować w jednej firmie i korzystać z urlopu ojcowskiego w drugiej. Przysługuje mu tylko tydzień wolnego na opiekę nad dzieckiem.
Podwładny, który pracuje u kilku pracodawców, może skorzystać z urlopu ojcowskiego w każdej z firm w tym samym czasie. W przypadku gdy pracownik pozostaje równolegle w kilku stosunkach pracy, dla każdego z nich odrębnie ustala się prawa i obowiązki pracownicze. W takiej sytuacji pracownik ojciec w całości będzie mógł poświęcić wolny tydzień na opiekę nad dzieckiem. Wystarczy, że u każdego z pracodawców złoży wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w tym samym terminie (należy go składać na siedem dni przed rozpoczęciem urlopu).
Z wyjaśnień ZUS wynika jednak, że pracownik może też skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego tylko w jednej z firm, w których jest zatrudniony, i świadczyć w tym samym czasie pracę u drugiego pracodawcy. Jeżeli jednak wniosek o udzielenie urlopu złoży tylko u jednego z nich, nie będzie mógł później skorzystać z urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego u pozostałych pracodawców.
Prawo do jednego tygodnia urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikom od 1 stycznia 2010 r. Począwszy od 1 stycznia 2012 r. i w latach następnych wymiar ten wzrośnie do dwóch tygodni. Z urlopu należy skorzystać przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Z wcześniejszych opinii ZUS wynika, że wymiar wolnego dla ojców na opiekę nad dzieckiem nie zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Ojcom bliźniaków przysługuje więc tylko jeden, a nie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Przepisy kodeksu pracy w tej kwestii są jednak niejasne i pracownicy mogą starać się przed sądem o zwiększenie wymiaru takiego urlopu.
W styczniu 2010 r., pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów kodeksu pracy, z urlopu ojcowskiego skorzystało tylko 75 mężczyzn.