Absolwenci szkół średnich i studiów po zarejestrowaniu się jako bezrobotni mogą korzystać ze staży i szkoleń.
Według GUS prawie co czwarta młoda osoba, która ma nie więcej niż 25 lat ma problem ze znalezieniem pracy. Absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów czy studiów mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni. Z racji zbyt młodego wieku zwykle nie spełniają warunków do ubiegania się o zasiłek. Mają bowiem zbyt krótki staż pracy. Żeby otrzymać zasiłek, musieliby pracować w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej rok. W tym czasie muszą zarabiać kwotę odpowiadającą co najmniej miesięcznej płacy minimalnej. Ponadto pracodawca musiał od niej odprowadzać składkę na Fundusz Pracy.
Jak przekonuje Krzysztof Olszewski, kierownik działu usług rynku pracy z powiatowego urzędu pracy (PUP), młodzi absolwenci bez pracy, mimo że nie dostaną zasiłku, powinni jednak zarejestrować się jako bezrobotni.