W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że częsta i długotrwała absencja chorobowa pracownika może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy z reguły wymagają podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczania zastępstw) i pociągają za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia. Celem stosunku pracy jest zatrudnienie pracownika po to, by zakład pracy – płacąc mu wynagrodzenie – mógł na niego liczyć i prowadzić zamierzoną działalność. Częste i długotrwałe nieobecności w pracy są sprzeczne z tym celem. Mogą więc uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, choćby były niezawinione i formalnie usprawiedliwione (wyrok SN z 4 grudnia 1997 r., I PKN 422/97). Ocena zasadności wypowiedzenia powinna uwzględniać nie tylko potrzeby pracodawcy, ale także interesy pracownika sumiennie i starannie wykonującego swoje obowiązki. Za ochroną pracownika mogą przemawiać w konkretnych okolicznościach faktycznych zasady współżycia społecznego, kwalifikujące wypowiedzenie umowy jak nadużycie prawa przez pracodawcę (wyrok SN z 28 października 1998 r., I PKN 398/98). W sytuacji gdy pracodawca nie jest w stanie wykazać, że w związku z nieobecnościami pracownika poniósł dodatkowe wydatki, a w analogicznym okresie inni pracownicy chorowali w równym stopniu co pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę, wypowiedzenie może być uznane za niezasadne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z długoletnim pracownikiem dotychczas nienagannie wykonującym swoje obowiązki. Wypowiedzenie umowy o pracę może być uznane za czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji gdy schorzenia pracownika wykonującego pracę bez zastrzeżeń pozostają w związku przyczynowym ze szkodliwymi warunkami jego zatrudnienia.