Kolegium Studiów Społecznych to oddolna inicjatywa, która zrodziła się w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Instytucie Nauk Prawnych, Instytucie Filozofii i Socjologii oraz Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie w szkolnictwie wyższym w Europie mamy do czynienia z trzema poziomami wyższego nauczania – z licencjatem, magisterium i doktoratem. Kolegium Nauk Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk staje się uczelnią zaawansowanych studiów podyplomowych i doktoranckich. W ten sposób Instytuty wzmocnią swój kontakt z dydaktyką, ale na wyższym poziomie, niż to ma miejsce w większości uczelni w Polsce.

Pierwsza edycja naszych studiów podyplomowych to dopiero początek. W następnych latach chcemy poszerzać tę ofertę. Każdy z instytutów PAN tworzących Kolegium prowadzi studia doktoranckie. W najbliższym roku akademickim chcemy zaproponować studia doktoranckie prowadzone wspólnie przez poszczególne instytuty. Jest to zadanie trudne, ale do zrobienia. Tym bardziej, że Kolegium stawia sobie za cel nie tylko wspólną ofertę edukacyjną, ale i wspólne badania. Chcemy prowadzić wspólne projekty, które pozwolą spojrzeć na przedmiot badań z wielu punktów widzenia, np. ekonomicznego, socjologicznego, prawnego, psychologicznego.

Mamy świadomość, że wchodzimy na konkurencyjny rynek. Kolegium się tego nie obawia. Mamy bardzo dobrą kadrę. Nie jest to tylko zbyt dobre myślenie o sobie. Niezależny i relatywnie obiektywny system punktowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazuje, że nie ma w kraju ośrodków naukowych lepszych niż PAN. Instytuty PAN prowadzą nie tylko teoretyczne, ale i empiryczne badania. Ponadto oferowane przez Kolegium studia podyplomowe nie mają charakteru czysto zawodowego. Nie proponujemy szkółki ze słupkami zadawanymi do rozwiązania w domu, wywiadówkami i świadectwem końcowym z oceną ze sprawowania. Formalny dyplom to ważna rzecz, ale w gruncie rzeczy ważniejsze jest to, co pozostało po studiach w głowie – fakt, że po studiach jest się mądrzejszym, niż przed rozpoczęciem edukacji.

Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk zaprasza na studia podyplomowe

Praktyczne Metody Statystyczne
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnych i specjalizowanych metod statystycznych, metod modelowania i prognozowania oraz metod analizy danych, pokazujących wewnętrzne powiązania danych.
Studia skierowane są do:
osób bardzo różnych profesji – mogą pokazać zastosowania statystyki zarówno inżynierom jak i lekarzom, psychologom, a także socjologom, czy ekonomistom
Zajęcia rozpoczynają się: 16 października 2010 r.

Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej
przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, marketingu usług zdrowotnych, zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, etyki, finansów i rachunkowości oraz prawnych zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, praw pacjenta oraz zaprezentowanie metod restrukturyzacji i narzędzi wspomagających ten proces oraz pokazanie dróg prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej
Studia skierowane są do:
osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, jak również do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej oraz innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia.
Zajęcia rozpoczynają się: 16 października 2010 r.

Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
Studia Podyplomowe, które przygotowują do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w przedsiębiorstwach.
Studia skierowane są do:
Wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania audytu oraz poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę, a w szczególności do pracowników:
• jednostek sektora finansów publicznych,
• agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli finansowej,
• firm doradczych.
Zajęcia rozpoczynają się: 16 października 2010 r.
Prawo Medyczne
Studia Podyplomowe w zakresie prawnych stosunków pomiędzy pacjentem a lekarzem, pielęgniarką i innymi grupami zawodów medycznych z uwzględnieniem specyfiki miejsca wykonywania zawodu. Studia mają na celu omówienia rozwiązań prawa medycznego zawartych w ustawie o prawach pacjenta, z uwzględnieniem obowiązków zawodów medycznych (w szczególności lekarza) i powstających na tym tle, wątpliwości interpretacyjnych.
Studia skierowane są do:
Wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania audytu oraz poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę, a w szczególności do pracowników:
• jednostek sektora finansów publicznych,
• agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli finansowej,
• firm doradczych.
Zajęcia rozpoczynają się: 16 października 2010 r.


Praktyczne Umiejętności Menedżerskie
Studia Podyplomowe Praktycznych Umiejętności Menedżera to program 9 dwudniowych zjazdów z zakresu umiejętności psychospołecznych, które są bazą kompetencji osoby zarządzającej ludźmi w organizacji.
Studia skierowane są do:
Wszystkich zainteresowanych uregulowaniami prawnymi dotyczącymi praw pacjenta, a w szczególności do:
• osób wykonujących zawody medyczne,
• menedżerów ochrony zdrowia,
• pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
• pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników socjalnych działający w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej,
• prawników.
Zajęcia rozpoczynają się: 16 października 2010 r.