Kierownikowi czasami trzeba wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska nie mają co do zasady prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Istnieją jednakże wyjątkowe przypadki, kiedy pracodawcy będą musieli im wypłacić wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości uwalnia kadrę kierowniczą od zaległych składek

Zajmowanie kierowniczego stanowiska wiąże się nie tylko z profitami, ale niejednokrotnie także z osobistą odpowiedzialnością za nieuiszczone przez firmę podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Odpowiedzialność tę przewidują przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Układ zbiorowy nie może określać wynagrodzenia kadry kierowniczej

Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy mają niekiedy inne prawa i obowiązki niż szeregowi pracownicy. Dotyczą one ustalania zasad wynagradzania w układach zbiorowych pracy oraz ograniczeń nałożonych postanowieniami tzw. ustawy kominowej.