Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek współdziałania w sprawach indywidualnych z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika niezrzeszonego w związku. Współpraca taka powinna przebiegać zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. W przedstawionej sytuacji pracodawca mający zamiar wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę, zwracając się do zakładowej organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z jej ochrony, działał zgodnie z art. 30 ust. 21 tej ustawy. Odpowiadając na pytanie, czy zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana przekazać pracodawcy listę pracowników korzystających z jej ochrony, należy wskazać, że w literaturze prawniczej reprezentowany jest pogląd, że co do zasady zakładowa organizacja związkowa nie ma takiego obowiązku. Nie przedstawiając jednak żądanej przez pracodawcę listy pracowników, organizacja związkowa naraża się na zarzut nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 maja 2007 r. (II PK 305/2006) zakładowa organizacja związkowa prawidłowo wypełnia obowiązek dotyczący przekazania listy pracowników tylko wówczas, gdy informacja przekazana pracodawcy określa jednoznacznie pracowników korzystających z jej ochrony. Co więcej, nieudzielenie informacji pracodawcy na temat pracowników objętych ochroną w ciągu pięciu dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. W konsekwencji ochrona przed zwolnieniem, jakiej udziela zakładowa organizacja związkowa, staje się w istocie iluzoryczna.