Pracownik mobbingowany w pracy może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem pieniężnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a gdy z tego powodu rozwiązał umowę o pracę, stosownego odszkodowania.
Mobbing stanowi niedozwolone działania lub zachowania w środowisku pracy, które dotyczą lub są skierowane przeciwko pracownikowi i polegają na jego nękaniu lub zastraszaniu. Dlatego kodeks pracy otacza ochroną prawną ofiary mobbingu, przyznając im z tego tytułu prawo do finansowej rekompensaty, a na pracodawców nakłada obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku.
Przykład 1