Właściciel prywatnego domu opieki otrzyma dodatkową karę, w wysokości do 40 tys. zł, jeżeli mimo braku zezwolenia wojewody placówka nie zaprzestanie swojej działalności.
Od jutra zwiększy się kontrola wojewodów nad prywatnymi placówkami zapewniającymi opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. To efekt wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, Zakłada ona m.in. podwyższenie kary za prowadzenie prywatnego domu opieki bez wpisu do rejestru i zezwolenia wojewody. W zależności od liczby mieszkańców, wyniesie ona od 10 do 20 tys. zł. Jeżeli mimo nałożonej kary placówka dalej będzie prowadzić działalność, wojewoda nałoży kolejną karę w wysokości 40 tys. zł.
– Obecnie jest tak, że właściciel placówki, mimo że wie o konieczności zarejestrowania, nie robi tego, bo kara jest za niska w stosunku do jego potencjalnego zysku – mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców domu wojewoda będzie mógł wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia takiej placówki z rygorem jej natychmiastowego wykonania do czasu uzyskania zezwolenia. Dodatkowo prywatne domy będą zobowiązane do umieszczenia na swoim budynku tablicy informacyjnej, która będzie zawierać podstawowe dane o placówce, m.in. zakres prowadzonej działalności, adres właściciela i numer zezwolenia nadany przez wojewodę.
W urzędzie wojewódzkim będzie też musiała być zatrudniona odpowiednia liczba inspektorów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. Do 2012 r. w każdym urzędzie wojewódzkim jeden pracownik będzie przypadał na 25 jednostek działających w województwie.
Zmienione przepisy zakładają też zmiany dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Nie będą podlegały egzekucji komorniczej w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Ponadto szkolne stypendia zostaną wyłączone z katalogu dochodów rodziny, które są uwzględniane przy obliczaniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłków.