Możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji wynika z art. 1011 oraz 1012 kodeksu pracy. Może ona dotyczyć zarówno zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Jaką formę powinna mieć taka umowa, jakie zapisy zawierać?
Najczęściej tego typu umowę zawiera się łącznie z umową o pracę, ale można ją również podpisać już w trakcie zatrudnienia, na przykład, gdy pracownik zyskuje dostęp do poufnych informacji. Należy pamiętać, że przedsiębiorca nie może jednostronnie narzucić pracownikowi zakazu konkurencji. Jeżeli pracownik odmawia podpisania tego typu umowy, pracodawca może co najwyżej odsunąć go od poufnych informacji lub rozwiązać z nim umowę o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i należy sporządzić ją jako odrębny dokument.