Od kwietnia zaczną obowiązywać nowe stawki opłat, jakie musi ponosić osoba przebywająca w domu pomocy społecznej.
Do końca marca samorządy prowadzące całodobowe placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi muszą podać w wojewódzkim dzienniku urzędowym nowe kwoty miesięcznego utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS). Przy ustalaniu jej wysokości brane są pod uwagę roczne koszty utrzymania placówki w poprzednim roku oraz prognozowany na obecny rok w oparciu o ustawę budżetową wskaźnik cen towarów i usług.
W wielu placówkach nastąpił wzrost miesięcznej opłaty. W DPS w Koninie wynosi ona 2510 zł, w ubiegłym roku opłata była niższa i wynosiła 2380 zł, w DPS w Mielcu średni koszt utrzymania wzrósł o 200 zł. Kosztów utrzymania nie mogą natomiast podnosić te placówki, które nie spełniają jeszcze wymaganych przez przepisy standardów i działają na podstawie warunkowego zezwolenia wojewody.
Opłatę za pobyt w DPS ponosi mieszkaniec do wysokości 70 proc. jego dochodu, rodzina, w pierwszej kolejności mąż i zstępni oraz gmina, która skierowała osobę do DPS, w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.