Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zamierza ujednolicić stawki stypendium szkoleniowego dla osób szkolących się za środki z Unii Europejskiej i z Funduszu Pracy. Maksymalna kwota stypendium szkoleniowego, jaka może być przyznana uczestnikowi unijnego szkolenia wyniesie miesięcznie 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obecnie około 860 zł). Tyle samo otrzymują bezrobotni, których szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, warunkiem uzyskania stypendium w maksymalnej wysokości jest odbycie nie mniej niż 150 godzin szkolenia miesięcznie. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie. Zmiana jest dla szkolących się korzystna. Do tej pory uczestnicy kursów dofinansowywanych przez UE otrzymywali 4 zł za godzinę szkolenia.

MRR zwiększy kwotę stypendium przy okazji nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konsultacje tego dokumentu potrwają do 9 kwietnia. Nowe zasady będą obowiązywać jeszcze w kwietniu.