Wojewódzki urząd pracy, ustalając bezrobotnemu prawo do zasiłku, uwzględni jego okresy zatrudnienia za granicą, jeśli w tym czasie utrzymywał on więź z Polską.
Obywatel państwa unijnego powinien ubiegać się o zasiłek tam, gdzie ostatnio był zatrudniony. Wyjątek od tej reguły jest przewidziany w art. 71 ust. 1 pkt b) (ii) rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zgodnie z tym przepisem pracownik może ubiegać się o zasiłek w państwie, do którego powraca, czyli w kraju pochodzenia. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy może on ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP), chociaż ostatnio pracował np. w Irlandii. Musi jednak spełnić pewien warunek, a mianowicie utrzymywać więzi z krajem w trakcie zatrudnienia w innym państwie unijnym. To zainteresowany potwierdza w specjalnym oświadczeniu składanym w WUP, w którym deklaruje, czy w czasie, kiedy pracował w państwie unijnym, był zameldowany w Polsce, czy miał konto w banku państwa unijnego, czy utrzymywał kontakt z rodziną, a także to, w którym państwie rozliczał się z podatków. Utrzymywanie więzi z Polską łatwiej jest udowodnić tym, którzy krótko pracowali za granicą – np. przez pół roku.
– Trudniej może być uzyskać zasiłek w Polsce tym osobom, które pracowały tam przez długi czas, np. przez trzy lata – mówi Barbara Adamczyk z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
Jeśli zainteresowany udowodni, że w czasie pracy w innym państwie UE utrzymywał więź z Polską, to okres jego zatrudnienia w państwie unijnym zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do zasiłku w Polsce. Zgodnie z naszym prawem warunkiem otrzymania zasiłku jest m.in. wykonywanie pracy przez rok w ciągu półtora roku od dnia złożenia wniosku w urzędzie pracy o zarejestrowanie jako bezrobotny. Zagraniczna instytucja (na przykład niemiecki urząd pracy) na wniosek pracownika wystawi mu formularz E301 potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą.