Można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem odwołanym, przed upływem okresu wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p. W takim przypadku rozwiązanie stosunku pracy wymaga zachowania wymagań dotyczących rozwiązywania w ten sposób umów o pracę, z wyjątkiem przepisów o trybie postępowania przy takim rozwiązywaniu umów o pracę, jeżeli przepis szczególny nie wymaga zachowania określonego trybu (uchwała SN z 27 sierpnia 1985 r., sygn. akt III PZP 30/85, OSNC 1986, nr 4, poz. 51). Oznacza to, że muszą wystąpić przesłanki natychmiastowego rozwiązania umowy z art. 52 k.p. Pracownik odwołany nie ma obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i może odmówić przyjęcia innej pracy. Przysługuje mu wówczas nadal wynagrodzenie. Prawo do wynagrodzenia pracownik nie traci także wówczas, gdy w okresie wypowiedzenia podejmuje pracę u innego pracodawcy. Wynagrodzenie z art. 70 par. 2 k.p. przysługuje bowiem jako gwarancja zachowania płacy w okresie wypowiedzenia, a nie jako wynagrodzenie za wykonaną pracę.

EWA DRZEWIECKA

ekspert z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 52, art. 70 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).