Zdaniem Sądu Najwyższego odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 70 par. 1 i par. 3 k.p.) powinno być dokonane na piśmie (art. 70 par. 11 k.p.), ale nie musi wskazywać przyczyny odwołania (wyrok SN z 21 listopada 2000 r., I PKN 95/00, sygn. akt OSNAPiUS 2002, nr 12, poz. 286). Także w przypadku odwołania ze stanowiska, równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny uzasadniającej, a pracownik nie może skutecznie kwestionować odwołania ze stanowiska równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, ze względu na brak uzasadnionej przyczyny (wyrok SN z 15 grudnia 2000 r., sygn. akt I PKN 170/00, OSNAPiUS 2002, nr 16, poz. 377).

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 70 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).