Osoba rozpoczynająca karierę zawodową powinna zwracać uwagę m.in. na rodzaj umowy, jaka będzie ją łączyła z pracodawcą, oraz warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
Kodeks pracy nie przewiduje szczególnego trybu podpisywania pierwszej umowy o pracę. Osobom rozpoczynającym karierę zawodową przysługują jednak inne uprawnienia pracownicze niż pracownikom legitymującym się długim stażem pracy (np. w kwestii wynagradzania i urlopów).
Przy zawieraniu pierwszej umowy o pracę szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na rodzaj umowy, która będzie łączyć pracownika z firmą. Od tego zależą bowiem liczne uprawnienia, jakie przysługują pracownikom. Warto też szczegółowo uzgodnić zasady wynagradzania za pracę.

Stosunek pracy

W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeżeli zatrudnienie spełnia te warunki, obie strony zawsze łączy stosunek pracy bez względu na to, jaką umowę zawarły obie strony. Jeśli więc np. pracodawca chce zatrudnić osobę po raz pierwszy na podstawie umowy zlecenia, ale wyraźnie wskazuje rodzaj, miejsce i czas pracy oraz wydaje polecenia zleceniobiorcy, to obie strony łączy stosunek pracy. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy (o zawarcie umowy o pracę).
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli strony nie zawarły umowy w takiej formie, pracodawca jest zobowiązany, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy oraz jej warunki. Dokument ten należy złożyć do akt osobowych pracownika. Jeśli pracodawca nie potwierdzi pisemnie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, grozi mu kara grzywny w wysokości do 30 tys. zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak powinno się zawierać pierwszą umowę o pracę.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Rodzajów umów
- Zawartości kontraktu
- Mniejszych uprawnień