Resort pracy chce doprecyzować przepisy regulujące przyznawanie świadczeń rodzinnych. Dotyczą sposobu ustalania dochodu rodziny oraz uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. Ministerstwo proponuje m.in., aby stypendia za wyniki w nauce nie były wliczane do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń oraz rozszerzenie katalogu dochodów, które będą uwzględniane przez gminy jako dochód utracony lub uzyskany.

Obecnie zmianą dochodu, która może mieć wpływ na przyznanie lub utracenie świadczeń rodzinnych jest m.in. uprawnienie do urlopu wychowawczego, zasiłku dla bezrobotnych, emerytury, renty. Ten katalog będzie uzupełniony o zasiłki – chorobowy, rehabilitacyjny i macierzyński.

– Mimo że mają one duży wpływ na sytuację dochodową rodziny, nie możemy ich brać pod uwagę. Natomiast różne decyzje w tej sprawie wydają organy odwoławcze i sądy – mówi Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Ponadto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 roku (Sygn. akt P 45/08) odnoszącym się do sposobu ustalania dochodu utraconego, przepisy regulujące te kwestie zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy. Gminy będą też dalej, zgodnie z wyrokiem TK, przy obliczaniu dochodu rodziny uwzględniać jego utratę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.