Pracownik ma prawo oczekiwać, że będzie wykonywał pracę na warunkach uzgodnionych z pracodawcą i określonych w umowie o pracę. W trakcie zatrudnienia warunki te mogą zostać jednak zmienione na zasadach wyznaczonych przepisami kodeksu pracy. Pracodawca musi mieć bowiem możliwość reagowania na sytuacje zachodzące w jego firmie. W celu modyfikacji warunków umownych pracodawca może zatem zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy albo zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy.

Warunki określone w umowie o pracę mogą więc zostać zmodyfikowane w drodze porozumienia pracownika i pracodawcy. Porozumienie zmieniające nie jest instytucją wprost uregulowaną w kodeksie pracy, lecz pojęciem wypracowanym przez naukę i praktykę. Przyjmuje się, że skoro ustawodawca dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę za zgodnym oświadczeniem woli obu stron, to nie ma przeszkód, aby w tym trybie zmienić uzgodnienia zawarte w umowie o pracę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy konieczna jest zgoda pracownika
- Jaka jest wymagana forma porozumienia
- Czy zmiany mogą być na korzyść pracownika