Nauczyciele zatrudnieni na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców mają prawo do dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Dodatki te mają jednak charakter świadczeń socjalnych i nie są składnikiem wynagrodzenia. Dlatego niektóre samorządy zastanawiają się, czy przysługują one na urlopie bezpłatnym. MEN wyjaśnia, że w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania tych dodatków określa organ prowadzący szkołę. Resort wskazuje też, że nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez administrację rządową nie przysługuje dodatek mieszkaniowy w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego. Stosunek pracy ulega wtedy czasowemu zawieszeniu. Pracodawca zostaje więc zwolniony z obowiązku wypłaty świadczeń związanych z pozostawaniem w zatrudnieniu, w tym dodatków socjalnych.