Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną swoich pacjentów oraz zapewnić ochronę danych w niej zawartych. Prawo do umieszczania w niej wpisów mają lekarze, pielęgniarki i położne. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

– do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

– poprzez wydanie uprawnionym instytucjom (np. ZUS czy NFZ) oryginału materiałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po jego śmierci prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona za życia pacjenta. Jeżeli chory nie wskaże takiej osoby, to w przypadku jego śmierci, rodzina pacjenta (lub bliska osoba) może mieć problem z uzyskaniem dostępu do historii jego leczenia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Dostępu dla upoważnionych

Rodzaju dokumentacji

Archiwum w szpitalu

Za co zapłaci pacjent

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej.