Kuratoria rozpoczęły kontrolowanie, czy szkoły przestrzegają przepisów dotyczących m.in. działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Od tego roku szkolnego wizytacja musi być przeprowadzona zgodnie z arkuszami kontroli zatwierdzonymi przez ministra edukacji. Określił on też obszar kontroli. W tym roku wizytatorzy w szkołach mogą sprawdzać tylko dokumentację przebiegu nauczania, czyli arkusze ocen uczniów.

– Wizytator ustali jedynie, czy określone przepisy są przestrzegane – wyjaśnia Dorota Śliwińska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dodaje, że dzięki temu dokonywana ocena nie będzie subiektywna. Wzory arkuszy są dostępne na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl

– Dyrektorzy mogą się z nimi zapoznać i samodzielnie usunąć błędy, przed wizytacją – mówi Joanna Berdzik, koordynator programu Modernizacja nadzoru pedagogicznego.

Z kontroli sporządzany jest protokół, pod którymi powinni podpisać się dyrektor i wizytator. Dyrektor może odmówić jego podpisania. Musi w ciągu siedmiu dni wyjaśnić kuratorowi przyczynę odmowy. Joanna Berdzik wskazuje też, że jeśli wizytator stwierdzi nieprawidłowość, musi wskazać podstawę prawną, jaką naruszono.