Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
Nawet pierwszy statut uczelni niepublicznej nadany przez jej założyciela musi być przedstawiony do zaopiniowania związkom działającym w uczelni. Tak wynika z poprawki przyjętej przez senatorów do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jakub Zabielski, główny legislator Senatu, wskazuje, że z przepisów uchwalonych przez posłów można było wnioskować, że tylko kolejny statut nadany przez założyciela czy uchwalony przez organ kolegialny podlegałby opiniowaniu. Wtedy pierwszy statut uczelni niepublicznej jest traktowany inaczej niż uczelni publicznej. Dlatego senatorowie poparli tę poprawkę.
Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia ubiegłego roku (sygn. akt K 27/07). Sędziowie wskazali, że przepisy nie przewidują udziału związków działających w uczelni niepublicznej w uchwalaniu statutu, mimo że dokument ten określa m.in. warunki zawarcia i rozwiązania stosunku pracy. Prawo do wyrażania opinii mają tylko związkowcy w uczelniach publicznych. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.