Sprawy z zakresu mobbingu są trudne dla pracownika ze względu na to, że to na nim spoczywa ciężar dowodu. Często też działania pracodawcy są mylnie kwalifikowane jako mobbing, mimo że nie spełniają warunków wskazanych w jego definicji. Kiedy można uznać, że pracownik jest mobbingowany?
Mobbing jest działaniem polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, mającym na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, wyeliminowanie go z zespołu lub odizolowanie.
Po pierwsze, aby można było mówić o mobbingu, pracownik musi wykazać uporczywość oraz długotrwałość działań lub zachowań pracodawcy. Warto podkreślić, iż oba elementy muszą wystąpić łącznie (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r., II PK31/07).