Zmiana prawa - W sprawach dotyczących psychoterapii uzależnień, w tym od alkoholu, biegli będą powoływani nie na trzy lata, ale na pięć lat.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie powoływania biegłych specjalizujących się w uzależnieniach od alkoholu. Zgodnie z nim biegłych, którzy będą przygotowywać opinie w tego typu kwestiach, powołują prezesi sądów okręgowych. Rozporządzenie wydłuża okres, przez który osoby te mogą pełnić funkcje biegłych. Dotychczas ich kadencja trwała trzy lata, natomiast Ministerstwo Zdrowia proponuje wydłużenie tego okresu do pięciu lat. Kandydatów na biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu. Lista tych osób musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku.

O wpis na listę biegłych będą mogli ubiegać się lekarze psychiatrzy, psycholodzy oraz specjaliści psychoterapii uzależnień, którzy wcześniej odbyli szkolenie specjalistyczne w wymiarze minimum 15 godzin. Koszt takiego szkolenia ponosi osoba ubiegająca się o wpis na listę biegłych, natomiast koszty przygotowania przez nich opinii są pokrywane przez samorządy gmin. Tylko w 2006 roku do sądów wpłynęło ponad 32 tys. wniosków o zastosowanie przymusu odwykowego, a wydanie decyzji w tej sprawie wymaga właśnie opinii odpowiednich biegłych. Resort zdrowia szacuje, że roczny koszt ich wynagrodzeń, jakie będą musiały ponieść samorządy, będzie wynosił minimum 5 mln zł.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl