Pracodawca, który zamierza przygotować upominki z okazji Dnia Kobiet i planuje sfinansować je z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien wziąć pod uwagę, że środki funduszu mogą być wydatkowane wyłącznie na działalność socjalną, zgodnie z kryteriami udzielania pomocy oraz jedynie osobom uprawnionym. Jest to o tyle istotne, iż w razie wydatkowania środków niezgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, związkom zawodowym działającym u pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz (art. 8 ust. 3 ustawy).

Finansowanie działalności socjalnej

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 ust. 1 ustawy). Pracodawca może wykupić usługi, przykładowo w formie dopłaty do wyjazdu, biletów do teatru, karnetu na basen albo świadczyć je we własnym zakresie, np. w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy. Warto przypomnieć, że można dotować zarówno wypoczynek krajowy, jak i zagraniczny.

Finansowanie wyjazdów zagranicznych umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r. W praktyce często środki z Funduszu przeznaczane są na pomoc materialno-rzeczową w formie konkretnych towarów lub finansową (zapomogi pieniężne). Ponadto z tego źródła pracodawca ma prawo dofinansować zakładowe obiekty socjalne, np. ośrodek wczasowy, klub sportowy.

Należy podkreślić, że o ile działalność socjalna jest finansowana z Funduszu, o tyle obiekty socjalne są dofinansowane, co oznacza, że niezgodne z przepisami jest ich utrzymywanie w całości z Funduszu. Niedopuszczalne jest dotowanie z funduszu innej działalności niż socjalna, np. firmowej imprezy z okazji Dnia Kobiet.