Czy w Polsce konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego?

MAREK GÓRA

TAK Konieczne jest wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Na szczęście nowy system emerytalny oparty na indywidualnych kontach zachęca do jak najdłuższej aktywności zawodowej. Późniejsze przejście na emeryturę to zdecydowanie wyższy poziom świadczenia za każdy dodatkowy rok. Ludzie, którzy przejdą wcześniej na emeryturę, naprawdę będą tego żałować.

JAN GUZ

NIE Uważam, że podniesienie wieku emerytalnego stało się dla inicjatorów tego pomysłu celem samym w sobie. Żaden ze głoszonych przez te osoby argumentów mających uzasadnić konieczność podniesienia wieku emerytalnego nie jest przekonywujący. Zapomniano, że nie liczba świadczeniobiorców ma decydujące znaczenie co do oceny finansowej wydolności systemu.

Czy kobiety i mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w takim samym wieku?

MAREK GÓRA

TAK Najważniejszym argumentem przemawiającym za zrównaniem wieku emerytalnego jest sytuacja kobiet na rynku pracy. Niższy minimalny wiek emerytalny powoduje, że pracodawcy nie inwestują w szkolenia kobiet po 50. roku życia, nie motywują ich wyższymi płacami, nie zajmują się ich ścieżką kariery zawodowej. Właściciel zwykle więc wybiera mężczyznę.

JAN GUZ

NIE Nie ma społecznej zgody na podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że kobieta, przechodząc na emeryturę, pełni wiele funkcji, które powinny realizować wyspecjalizowane instytucje, np. przedszkola. Polska, wstępując do UE, zobowiązała się do prowadzenia polityki równościowej, lecz nie oznacza to wyłącznie podnoszenie wieku emerytalnego kobiet.