Jutro w Sejmie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Nad projektem posłowie pracowali rok. Może być uchwalony na tym posiedzeniu, a nowe przepisy zaczną obowiązywać od lipca.

Zdaniem ekspertów wprowadzone do uchwalonej w 2005 roku ustawy zmiany pozwolą na zapewnienie lepszej ochrony ofiarom przemocy i będą zapobiegać wzrostowi przypadków jej stosowania. Oznaczają też dodatkowe prawa i obowiązki dla gmin, rodziców i innych służb, w tym policji.

GMINA POWOŁA ZESPÓŁ Z POLICJĄ

Pierwszym z nowych zadań dla gminy będzie opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Znajdą się w nim zapewne m.in. dane dotyczące liczby przypadków przemocy na danym terenie, rekomendacje, co można zrobić, aby im zapobiegać, i kto ma za to odpowiadać.

Drugim zadaniem gminy będzie stworzenie tzw. zespołu interdyscyplinarnego. Ten ma z kolei w praktyce realizować program. W jego skład wejdą przedstawiciele różnych służb, m.in. pomocy społecznej, policji, szkoły, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Posiedzenia zespołu będą się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Indywidualnymi przypadkami przemocy i pomocy jej ofiarom zajmą się powoływane doraźnie grupy robocze.

– Zespoły i grupy pozwolą koordynować działania i udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc lub nią zagrożonym, przez służby, które obecnie nie zawsze współpracują – mówi Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Jadwiga Frasunkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, zwraca uwagę, że ustawa odpowiedzialność za tworzenie i organizowanie prac zespołu nakłada na ośrodki pomocy społecznej, a nie przewiduje dodatkowych środków na ten cel.

PLUSY

● Współpraca służb społecznych – lepsza prewencja i koordynacja interwencji.

● Większa obawa sprawców przemocy przez skutkami ich działań.

● Kontrola rady gminy nad działalnością zespołu.

MINUSY

● Niejasne zasady tworzenia programu.

● Brak sankcji za niepowołanie zespołu.

● Brak sankcji za małą aktywność zespołu.