Ile będzie wynosiła przeciętna emerytura/renta wypłacana przez ZUS?

Szacuje się, że po waloryzacji, w marcu 2010 r. przeciętna emerytura/renta wypłacana przez ZUS wyniesie około 1 588 zł (łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej), przy czym:

- emerytura - około 1 698 zł,

- renta z tytułu niezdolności do pracy - około 1 265 zł,

- renta rodzinna - około 1 474 zł.

Od jakiej kwoty bazowej będą przyznawane emerytury i renty od 1 marca 2010 r.?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Od 1 marca 2010 r. wysokość kwoty bazowej wynosić będzie 2 716,71 zł.

Szacunkowy miesięczny skutek finansowy waloryzacji

Szacuje się, że miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (bez rent socjalnych) wyniesie około 516 mln zł (w tym szacunkowy miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie około 510 mln zł), natomiast łączny miesięczny skutek waloryzacji z uwzględnieniem waloryzacji wszystkich dodatków oszacowano na około 535 mln zł.

Na zasadach analogicznych jak emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowane zostaną również emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Szacunkowy miesięczny skutek waloryzacji wymienionych wyżej świadczeń wyniesie około 12,7 mln zł.

Więcej informacji na stronie ZUS.

Kalkulator: policz o ile wzrośnie Twoja emerytura